پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر پس از صدور حکم قطعی مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی برای خریدار و دریافت حکم اجرا از دایره اجرای احکام مدنی توسط اگر باز هم فروشنده اقدامی بر تنظیم سند رسمی نکرد تکلیف چیست؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در این صورت باز هم اگر فروشنده اقدامی بر انجام این عمل نکرد و هیچ گزارشی از سوی دفترخانه به دایره اجرا احکام مبنی بر انجام تنظیم سند رسمی توسط فروشنده ارسال نشد ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی به صراحت به این موضوع اشاره دارد که : هرگاه مالک ثبتی مال باز هم حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را به اجبار در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار به امضا خواهد رساند.