پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر پدر و مادری از گروه خونیo باشند و فرزندی که ادعای وجود رابطه نسبی با آن‌ها را می‌کند از گروه خونی AB باشد آیا رابطه نسبی بین فرزند و آن زن و شوهر اثبات می‌شود؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

هرگز وجود رابطه نسبی بین این فرزند و آن زن و شوهر اثبات نمی‌شود زیرا که آزمایش های خون یک روش علمی برای اثبات نسب می باشد که طبق نظر کارشناسان اهل این فن هرگاه گروه خونی پدر و مادر o باشد هرگز امکان ندارد که فرزند آنها از گروه خونی AB باشد همانطور که دیدیم آزمایش گروه خونی به سادگی عدم وجود رابطه نسبی را اثبات می کند