پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر نکاح فسخ شود و علت فسخ نکاح بیماری زن باشد زن مالک چه مقدار از مهریه خواهد بود؟
f 4 سال قبل

اگر نکاح فسخ شود و علت فسخ نکاح بیماری زن باشد زن مالک چه مقدار از مهریه خواهد بود؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در این صورت زن مالک نصف مهریه می باشد .