پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر مولی علیه دعوایی داشته باشد آیا قیم می‌تواند آن دعوا را با صلح خاتمه دهد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

هرگز قیم نمی تواند دعوای مربوط مولی علیه را به صلح خاتمه دهد ولی می تواند برای خاتمه دعوای مولی علیه از طریق صلح از دادستان کسب اجازه نماید ودر صورت اجازه دادستان می تواند دعوا را با صلح خاتمه دهد .