پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر مرد قبل از ازدواج با علم به کار و اشتغال زن با وی ازدواج کرده باشد و رضایت هم داده باشد آیا بعدا می تواند مانع اشتغال زن شود؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

علم شوهر به اشتغال زن قبل از نکاح و رضایت بر این مسئله مانع از حق شوهر مبنی بر جلوگیری از اشتغال زن در مواردی که منافی با شخصیت زوج یا مصلحت خانواده باشد نمی‌شود بنابراین زوج می تواند حتی بعد از رضایت و علم به مسئله اشتغال زن از اشتغال زن در مواردی که بیان شد جلوگیری کند