پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر مرد با اجازه دادگاه زن دوم اختیار کند اتفاقاً آن زن دوم هم مانند زن اول شرایطی داشته باشد که امکان اختیار کردن زوجه دیگری برای مرد فراهم آید آیا مرد می تواند با اذن سابق دادگاه دوباره اقدام به ازدواج مجدد نماید ؟