پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر فرد متوفی بدهکار باشدآیا می توان مبلغ بدهی را از حقوق مستمری برداشت کرد؟
حسین ساعدی 4 سال قبل

اگر فرد متوفی بدهکار باشدآیا می توان مبلغ بدهی را از حقوق مستمری برداشت کرد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر . مستمری مبلغی می باشد که به بازماندگان فرد متوفی تحت شرایطی پرداخت می شود و وصول طلب از حقوق مستمری متوفی امکان پذیرنیست.