پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر فردی قصد قتل و کشتن مورث خود را ندارد ولی عملی که انجام می دهد کشنده باشد و در اثر چنین عملی مورث به قتل برسد آیا از ارث محروم خواهد شد ؟
بهادر 3 سال قبل

اگر فردی قصد قتل و کشتن مورث خود را ندارد ولی عملی که انجام می دهد کشنده باشد و در اثر چنین عملی مورث به قتل برسد آیا از ارث محروم خواهد شد ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

چنانچه فردی قصد کشتن مورث را نداشته باشد ولی کار و عملی که انجام می دهد به طور معمول کشنده باشد ولو اینکه قصد کشتن هم ندارد وارث از ارث محروم خواهد شد و چنانچه کار و اعمالی که انجام داده به طور معمول کشنده نباشد اما نظر به وضعیت جسمی و روحی مورث ممکن است که منجر به مرگ او شود در چنین حالتی چنانچه وارث از وضعیت جسمانی و مشکلات روحی مورث آگاهی داشته باشد و چنین عملی را هم انجام داده قاتل بوده و از ارث محروم خواهد شد ولی چنانچه از وضعیت جسمی و روحی مورث آگاهی نداشته و عملی که انجام داده بود به طور معمول کشنده نبوده اما نظر به وضعیت جسمی و روحی مورث منجر به مرگ وی شده به دلیل آنکه وارث از وضعیت جسمی و روحی مورث خود آگاهی نداشته و نسبت به این موضوع جاهل بوده از ارث محروم نخواهد