پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر فردی اقدام به خریدوفروش عتیقه ای کند که خود آنرا کشف کرده است آیا این معامله صحیح می باشد؟
بدون نام 4 سال قبل

اگر فردی اقدام به خریدوفروش عتیقه ای کند که خود آنرا کشف کرده است آیا این معامله صحیح می باشد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خریدوفروش عتیقه غیرقانونی می باشد حتی اگر آن مال توسط خود فرد شناسایی و کشف شود این چنین معامله ای باطل بوده و به جهت نامشروع بودن موضوع مورد معامله این معامله باطل می باشد در ضمن مجازات کیفری نیز برای این عمل در نظر گرفته شده است.