پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر شوهر بینه برای زنای همسر خود داشته باشد باز هم لعان جاری می شود؟
بدون نام 4 سال قبل

اگر شوهر بینه برای زنای همسر خود داشته باشد باز هم لعان جاری می شود؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

لعان فقط برای زمانی می باشد که مرد دلیلی برای اثبات زنا را نداشته باشد بنابراین درصورت موجود بودن بینه لعان انجام نمی شود.