پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر شخصی در ایران اقامتگاه و سکونت هم نداشته باشد چنانچه اموال غیر منقول متعددی داشته باشد در کدام دادگاه بخش می‌توان درخواست رفع مهر و موم ترکه را کرد؟
مهسا 3 سال قبل

اگر شخصی در ایران اقامتگاه و سکونت هم نداشته باشد چنانچه اموال غیر منقول متعددی داشته باشد در کدام دادگاه بخش می‌توان درخواست رفع مهر و موم ترکه را کرد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

در صورتی که شخص متوفی در ایران اقامتگاه و محل سکونت نداشته باشد ناچار باید به سراغ محل اموال غیر منقول متوفی رفت ولی اگر اموال غیر منقول وی در مکان های متعدد می باشد دادگاه صالح برای رفع مهروموم ترکه هر کدام از دادگاه‌های بخش حوزه اموال غیر منقول متوفی می‌باشد و از این دادگاه‌ها نیز هر کدام که زودتر اقدام به رسیدگی کرد آن دادگاه ، دادگاه صالح برای رسیدگی به امور ترکه متوفی می باشد