پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر زوج خارجی باشد برای ثبت ازدواج چه اقدامی باید انجام گیرد؟
paliz 4 سال قبل

اگر زوج خارجی باشد برای ثبت ازدواج چه اقدامی باید انجام گیرد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

اگر زوجه خارجی باشد باید اجازه وزارت کشور برای نکاح و ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی اخذ شود و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق تنها در صورت اخذ گواهی وزارت کشور مبنی بر اذن نکاح زن ایرانی با مرد خارجی اقدام به ثبت ازدواج خواهد کرد .