پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر زن ماهیانه حقوقی داشته باشد مرد می تواند از خرید لباس زن جلوگیری کند و به او بگوید که خودش باید با درآمدی که دارد لباس برای خودش تهیه کند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

با توجه به اینکه اموال زن از هر طریقی که به دست آید مستقل از شوهر می باشد و می تواند همه گونه تصرفی در اموال خود انجام دهد و با توجه به این نکته که این شوهر است که باید نفقه زندگی و خرج و مخارج خانه و خرید لباس برای زوجه را انجام دهد و نظر به اینکه زن هر قدر درآمدی هم که داشته باشد مرد باید نفقه وی را تقبل کند پس مرد نمی تواند با استناد به درآمد ماهیانه زن وی را ملزم به خرید لباس برای خودش کند زیرا که خرید لباس هم جزو نفقه زن محسوب شده و نفقه وی به طورکامل بر وظیفه مرد می باشد و ربطی به دارایی زن ندارد