پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر زن قبل از ازدواج و نکاح مشغول به یک کاری بوده و اشتغال او مربوط به دوران قبل از نکاح باشد برای ادامه اشتغال خود بعد از نکاح نیاز به اذن شوهر دارد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

اگر زنی قبل از نکاح و ازدواج به کاری مشغول بوده است و بعد از ازدواج برای ادامه آن کار نیاز به اذن شوهر ندارد اما در صورتی که این کار باعث ضرر رساندن به مصلحت خانواده شود شوهر می تواند مانع ازاشتغال وی شود و او را از مشغولیت و کار در خارج از منزل بازدارد.