پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر زن به شغلی مانند نظافت در منزل دیگران مشغول باشد و همسر وی هم به شغل مهندسی مشغول باشد آیا زوج می تواند مانع از اشتغال زن شود؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

این مورد از جمله مواردی است که شغل زوجه با شخصیت و منزلت اجتماعی زوج منافات دارد در حالی که نیازی مادی در زندگی زناشویی و خانوادگی آنها هم وجود ندارد بنابراین مرد میتواند با استناد به اینکه شغل زن منافات با حیثیت و شخصیت زوج دارد از اشتغال زن جلوگیری کند