پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر زن اشتغال به امری داشته باشد و مشغول به کار باشد مرد می تواند با استناد به عدم تمکین زن او را ملزم به تمکین کند و مانع از اشتغال زن شود؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

اشتغال زن در خارج از منزل منافات با تمکین زن ندارد این حق زن می باشد که اگر خواست می‌تواند به شغلی در خارج از منزل مشغول شود اما اگر این شغل او منافاتی با حیثیت و شخصیت زوج داشته باشد و یا به مصلحت خانواده ضرر زیان برساند مرد می تواند در این صورت با استناد به عدم تمکین زن از دادگاه عدم اشتغال زن و تمکین وی در موردعدم اشتغال در خارج از منزل را خواستار شود.