پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر زمینی طبق رای کمیسیون به عنوان مواد تشخیص داده شده و به تملک دولت درآمده باشد و…
محسن سیفی 4 سال قبل

اگر زمینی طبق رای این کمیسیون به عنوان مواد تشخیص داده شده و به تملک دولت درآمده باشد و دولت آن را به شخصیتی حقوقی یا حقیقی منتقل کرده باشد در صورت اینکه ثابت شود که آن زمین مواد نبوده و رای این کمیسیون عملاً ابطال شود امکان این که این زمین به صاحبان اصلی سابق خود بازگردد وجود دارد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

بله از آنجا که رای این کمیسیون مبنی بر اینکه زمینی به عنوان زمین مواد تشخیص داده شده و در ادامه آن به تملک دولت درآمده و دولت آن را طبق قراردادی منتقل کرده باشد باطل می شود و به تبع آنکه مالکیت دولت نسبت به مال اسقاط شده و معاملات بعدی در آن مال باطل می شود ، می توان از این طریق قانونا اقدام به استرداد مال مورد مطالبه از مرجع صالح قضایی را داشت.