پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر در دوران جنین پدر بچه فوت کند به جنین ارث می رسد
بدون نام 2 سال قبل

اگر در دوران جنین پدر بچه فوت کند به جنین ارث می رسد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

اگر جنین زنده به دنیا بیاید از پدرخود ارث می برد.