پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر در دعوایی در دادگاه قاضی سوالی مبنی بر تبرعی بودن یا نبودن قصد زوجه در انجام امور جاری منزل مطرح کند و پاسخ زوجه به این سوال تبرعی بودن انجام این اعمال بوده باشد ادامه این پرونده که سرنوشتی خواهد داشت؟
2 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

طبق تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی فقدان قصد تبرع از لوازم اصلی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و طرح دادخواست آن می باشد در صورت وجود قصد تبرع دادگاه صالح قرار بر رد دعوا را صادر خواهد کرد.

گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

طبق تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی فقدان قصد تبرع از لوازم اصلی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و طرح دادخواست آن می باشد در صورت وجود قصد تبرع دادگاه صالح قرار بر رد دعوا را صادر خواهد کرد.