پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر جلسه اول برای ایجاد قراداد ارفاقی تشکیل شود و افرادی به ایجاد قرادادارفاقی رضایت دهند اما در نهایت حداقل لازم ازلحاظ عددی و میزان مطالبات حاصل نشود و قراداد ارفاقی ایجاد نگردد آیا درجلسه دوم باز هم نیاز به حضورآنها می باشد؟
بدون نام 4 سال قبل

اگر جلسه اول برای ایجاد قراداد ارفاقی تشکیل شود و افرادی به ایجاد قرادادارفاقی رضایت دهند اما در نهایت حداقل لازم ازلحاظ عددی و میزان مطالبات حاصل نشود و قراداد ارفاقی ایجاد نگردد آیا درجلسه دوم باز هم نیاز به حضورآنها می باشد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر .در جلسه دوم نیازی به حضور آنها نیست البته که اگر بخواهند از نظر خود منصرف شوند ویا هرگونه تغیری در تصمیم خود ایجاد کنند می توانند در جلسه دوم حضور پیدا کنند