پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر تعیین محل زندگی به اختیار زوجه قرار داده شده باشد در صورتی که زوجه از سکونت در منزلی که زوج اختیار کرده امتناع ورزد آیا زوج می تواند با استناد به عدم تمکین زن او را وادار به سکونت در منزل تعیینی خود کند؟