پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر به علت مبتلا شدن پدر و مادر به جنون حضانت ساقط شوند و پس از گذشت مدتی پدر و مادری که مجنون بوده بهبود یابد آیا حق حضانت را باز خواهد یافت؟

اگر به علت مبتلا شدن پدر و مادر به جنون حضانت ساقط شوند و پس از گذشت مدتی پدر و مادری که مجنون بوده بهبود یابد آیا حق حضانت را باز خواهد یافت؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

پس از زوال جنون و از بین رفتن مانعی که مانع حضانت پدر و یا مادرش بوده است پدر و یا مادر می توانند حق خود را نسبت به حضانت طفل بازگردانند و با داشتن سایر شرایط لازمه حضانت طفل خود را بر عهده بگیرند