پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگرفردی که اعسار وی در دادگاه ثابت شده معسر می باشد قبل از اتمام جریان رسیدگی فوت کندآیا وراث وی نیز معاف از پرداخت هزینه دادرسی می باشند؟
حسین علی یاری 4 سال قبل

اگرفردی که اعسار وی در دادگاه ثابت شده معسر می باشد قبل از اتمام جریان رسیدگی فوت کندآیا وراث وی نیز معاف از پرداخت هزینه دادرسی می باشند؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

حکم اعسار فقط مختص به خود فرد معسر می باشد چنانچه وی فوت نماید وراث وی از پرداخت هزینه دادرسی
معاف نبوده و می بایست هزینه دادرسی را پرداخت نمایند.