پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگرشخص دارنده چک برای وصل چک به اداره اجرای ثبت مراجعه کند وشخص بدهکار و صادرکننده چک توانایی پرداخت وجه چک را نداشته باشد آیا می توان از اداره اجرای ثبت درخواست حبس و زندانی کردن وی را کرد ؟
مازیار 4 سال قبل

اگرشخص دارنده چک برای وصل چک به اداره اجرای ثبت مراجعه کند وشخص بدهکار و صادرکننده چک توانایی پرداخت وجه چک را نداشته باشد آیا می توان از اداره اجرای ثبت درخواست حبس و زندانی کردن وی را کرد ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر. اداره اجرای ثبت فقط نسبت به توقیف و مزایده وفروش اموال بدهکار اقدام می نماید و برای حبس و زندانی کردن شخص صادرکننده چک نمی توان از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کرد.