پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاثبات نسب چه آثاری به دنبال دارد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

باید توجه داشت که نسب قانونی مسئولیت ها و وظایفی را به دنبال دارد از جمله ولایت و نفقه فرزند و همپنین نسب در ارث نیز تاثیر گذار است بنابراین ممکن است که افراد داشتن رابطه نسبی با کسی را انکار کنند و در مقابل افرادی هستند که برای برخورداری از آثار نسب همانند نفقه به ویژه ارث سعی در اثبات رابطه نسبی با شخص دیگری را دارند . همانند سایر رویه‌های قضایی کسی که مدعی نسب باشد باید آن را اثبات کند و در مقابل شخص منکر نسب فقط وجود نسب را انکار کند ، کفایت می کند.