پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریآیا کسی که از حد قذف خود گذشت کرده باشد می تواند طرح شکایت اعمال مجازات حدی جرم قذف مرتکب آن را از دادگاه صالح بخواهد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر. کسی که از این حق خود گذشته باشد پس از گذشت از آن این امکان را نخواهد داشت که طرح شکایت از مرتکب آن را داشته باشد.