پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیآیا قیم می تواند مال مولی علیه را برای خود اجاره کند یا مال خود را به مولی علیه خود اجاره دهد ؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

قیم نمی تواند به سمت قیمومیت از طرف مولی علیه با خود معامله کند بنابراین قیم نمی تواند مال مولی علیه را برای خود اجاره کند