پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیآیا قیم می تواند برای مولی علیه خود قرض بگیرد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

شخص قیم تنها در صورت ضرورت و احتیاج می تواند برای مولی علیه خود قرض بگیرد البته برای قرض گرفتن حتی در صورت نیاز و احتیاج مولی علیه قیم باید از دادستان اجازه بگیرد .