پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیآیا زن برای کارهایی که در خانه مرد با عنوان خانه داری انجام داده است مانند غذا پختن و نظافت منزل و..مستحق دریافت اجرت المثل می باشد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

زوجه می تواند به سبب اعمال و کارهایی که در منزل مشترک انجام داده اعم از غذا پختن یا نظافت منزل و شستن لباس….تقاضای اجرت و دستمزد کند زیرا که انجام امور خانه از وظایف زوجه به هیچ وجه نبوده و اگر زوجه این کارها را بدون قصد تبرع و رایگان انجام نداده باشد مستحق دریافت اجرت المثل می باشد