پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهآیا حضانت را می توان اسقاط کرد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

با استناد به حق بودن حضانت نمی توان آن را اسقاط کرده یا به دیگری و به شخص ثالثی غیر از پدر یا مادر منتقل کرد حضانت هم نوعی حق است و هم نوعی تکلیف بنابراین مسئله حضانت را نمی توان با استناد به اینکه نوعی حق است به دیگری انتقال داد یا آن را اسقاط کرد بنابراین در مسئله حضانت زوج و یا زوجین نمی توانند حضانت خود بر فرزند را اسقاط کنند و یا این حق حضانت را به دیگری انتقال دهند