پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: ثبت و تغییرات شرکتآیا این امکان وجود داردکه یک شخص با حفظ سمت مدیر عاملی رئیس هیئت مدیره هم باشد؟
بدون نام 4 سال قبل

آیا این امکان وجود داردکه یک شخص با حفظ سمت مدیر عاملی رئیس هیئت مدیره هم باشد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر. اما چنانچه سه چهارم مجمع عمومی این امر را تصویب کنند این امکان وجود دارد که مدیرعامل شرکت با حفظ سمت رئیس هیئت مدیره هم باشد.