پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیآیا افراد ذینفع در چک هم می توانند درخواست عدم پرداخت وجه چک را دهند؟
طاوسی 3 سال قبل

آیا افراد ذینفع در چک هم می توانند درخواست عدم پرداخت وجه چک را دهند؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

در ابتدا باید بیان داشت که منظور از افراد ذینفع افرادی هستند که چک به نام آنها صادر شده ویا با نام آنها ظهر نویسی شده و یا چکی به صورت در وجه حامل بر وی تحویل داده شده باشد همه افراد مزبور که ذینفع در چک می باشند می توانند در صورت مفقودی چک دستور به عدم پرداخت وجه چک دهند .