پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیآیا اجرت المثل زنانی که در خارج از منزل مشغول به کار می‌باشند متفاوت از زنان خانه دار است؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

زنانی که مشغول به کاری در خارج از منزل می باشند در میزان اجرت المثل دریافتی با زنان خانه‌ دار تفاوت‌هایی
دارند زنانی که در طول ایام زوجیت در خارج از منزل اشتغال دارند کمتر از زنان خانه‌ دار اجرت المثل دریافت می‌کنند.