مهر ۲, ۱۳۹۶

دادستان به استناد ماده ۸ قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها ميتواند از احكام سابق الصدور دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ تجديدنظر بخواهد

روزنامه رسمي ۱۳۰۲۷-۳۰/۸/۱۳۶۸ شماره ۱۱۰۲/ هـ  14/8/1368 پرونده وحدت رويه […]
مهر ۲, ۱۳۹۶

با لازم الاجرا شدن قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام داگاهها اعمال مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري بلامجوز است

روزنامه رسمي ۱۲۹۰۲-۳۰/۳/۱۳۶۸ شماره ۱۰۲۳- هـ  31/2/1368 پرونده وحدت رويه […]
مهر ۲, ۱۳۹۶

تجديد نظر در حكم دادگاه به منظور تعيين ديه مجوزي ندارد

روزنامه رسمي ۱۲۸۶۹-۱۳/۲/۱۳۶۸ شماره ۱۰۰۴/ هـ  31/1/1368 پرونده وحدت رويه […]
مهر ۲, ۱۳۹۶

مجازات هاي بازدارنده مذكور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي

روزنامه رسمي  14293-14/1/1373 شماره ۱۶۷۳ ۲۵/۱۱/۱۳۷۲ پرونده وحدت رويه رديف […]
مهر ۲, ۱۳۹۶

محروميت از حق رانندگي از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات عمومي اصلاحي خارج است

روزنامه رسمي شماره ۹۶۰۳-۱۷/۹/۱۳۵۶ حكم شماره ۵۱-۱۰/۷/۱۳۵۳ شماره ۵۷۵۲۲ ۲۳/۸/۱۳۸۶     […]
مهر ۲, ۱۳۹۶

محكوميتهاي به حبس تأديبي به دو ماه يا كمتر و همچنين سرقتهايي كه وسيله صغار ارتكاب ميشود از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح خارج است

حكم شماره ۲۹۰۲-۲۸/۷/۱۳۴۴ در مورد استنباط از تبصره ۳ ماده […]
مهر ۲, ۱۳۹۶

مجازاتهاي تأديبي مندرج در ماده ۱۹ قانون مقررات پزشكي و دارويي در مورد مواد غذايي و آشاميدني نصف آن مجازاتها خواهد بود

حكم شماره ۱۹۲۹-۲۰/۴/۱۳۳۹ دادستان كل كشور تجديد نظر در رأي […]
مهر ۲, ۱۳۹۶

« قابل اعتراض بودن قرارهايي كه اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم ميسازد »

شماره ۲۰۹۶ روزنامه رسمي ۱۶۰۱۶-۲۸/۱۱/۱۳۷۸ ۳۰/۱۰/۱۳۷۸ پرونده وحدت رويه رديف […]
مهر ۲, ۱۳۹۶

« حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت ( توقيف احتياطي ) »

نقل از شماره ۱۵۹۳۰-۱۱/۸/۱۳۷۸ روزنامه رسمي شماره ۲۰۶۰/ هـ ۱۷/۷/۷۸ […]
مهر ۲, ۱۳۹۶

« در مواردي كه براي متهم وكيل تسخيري تعيين شده ، مدت اعتراض به حكم از تاريخ ابلاغ به وكيل مذكور احتساب ميشود »

روزنامه رسمي ۱۴۶۶۸-۲۵/۴/۷۴ شماره ۱۷۶۷ / هـ ۲۵/۲/۱۳۷۴ پرونده وحدت […]
مهر ۲, ۱۳۹۶

« نظر دادرس كيفري در رسيدگي به اعتراض قرار منع پيگرد اظهار عقيده در مورد اتهام نبوده و از موارد رد دادرس نميباشد »

ر روزنامه رسمي ۱۲۸۵۶-۲۹/۱/۱۳۶۸ ۹۹۵ - هـ ۱۷/۱/۱۳۶۸ پرونده وحدت […]
مهر ۲, ۱۳۹۶

« قرار منع تعقيب صادره از طرف دادگاه اطفال واقعي است »

روزنامه رسمي شماره ۸۸۸۴-۱۴/۴/۱۳۵۴ حكم شماره ۱۴-۲۹/۳/۱۳۵۴ شماره ۷۹ ۲۹/۳/۱۳۵۴ […]