صفحه اصلی مقاله ها ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی

به موجب قانون، ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر یا شرکت تجارتی از عهده پرداخت دیون خویش به طلبکاران برنیایند و دادگاه حکم به توقف فعالیت ایشان دهد. ماده 412 قانون تجارت بیان می کند:« ورشکستگی‌ تاجر یا شرکت‌ تجارتی‌ در نتیجه‌ توقف‌ از تأدیه‌ وجوهی‌ که‌ بر عهده‌ اوست‌ حاصل‌ می‌شود.» البته ممکن است تاجر یا شرکت تجاری املاک یا مستغلاتی داشته باشند که برای ادای دیون خویش کافی باشد ولی به هر دلیل قانونی یا شخصی امکان پرداخت مطالبات غیر، در آن زمان فراهم نمی باشد.

انواع ورشکستگی

قانون گذار برای ورشکستگی انواع مختلفی را در نظر گرفته است که با توجه به رفتار تاجر یا شرکت تجارتی عبارت است از: ورشکستگی عادی (ساده)، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب.

ورشکستگی عادی

ورشکستگی ای می باشد که بدون اشتباه و تقصیر از جانب تاجر حادث می شود و عمدتا تغییر در شرایط اقتصادی یا برنامه ریزی غلط تاجر سبب این مدل از ورشکستگی می شود. عدم حمایت دولت از تجار در بحران های داخلی، تلاطم های اقتصادی و نبود سرمایه کافی از علل عمده تشدید ورشکستگی عادی می باشد.

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر شرایطی است که ناشی از اشتباه تاجر بوده و اشتباه غیرعامدانه تاجر سبب ورشکسته شدن او شده است. این ورشکستگی در قانون جرم نبوده چرا که عمدی در رفتار تاجر نبوده و ورشکسته شدن خود مجازاتی برای اشتباه وی می باشد و نیاز به ضمانت اجرای کیفری نیست.

ورشکستگی به تقلب

به رفتار و اقداماتی اطلاق می شود که تجار به منظور نپرداختن دیون و مطالبات طلبکاران به آن متوسل می شوند. ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات جرم انگاری شده است. ورشکستگی به تقلب جز جرایم اقتصادی می باشد چرا که مردم با اعتماد به تجار و شرکت های تجاری دست به سرمایه گذاری می زنند تا سود بدست آورند.

از جمله رفتارهای تاجر که مصداق ورشکستگی به تقلب می باشد در ماده 549 قانون تجارت تبیین و مشخص گردیده، که عبارتند از:

1- مخفی نمودن قسمتی از دارایی توسط تاجر.

2- انجام معاملات صوری و معاوضه کاری توسط تاجر.

3- تاجر با صحنه سازی خود را مدیون نشان دهد.

4- به شکل دروغین تاجر خود را مقروض کند.

5- مفقود نمودن دفاتر و اسناد تجارتی تاجر.

این ورشکستگی از آنجا که ناشی از تمارض می باشد و عامدانه در راستای اجحاف نمودن حقوق طلبکاران، جرم بوده و در صورت اثبات ضمانت اجرای کیفری برای تاجر خواهد داشت.

بررسی ارکان ماهوی جرم ورشکستگی به تقلب

هر بزه از سه رکن ماهوی قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود. عنصر قانونی ورشکستگی به تقلب مواد قانونی جرم انگاری شده در خصوص این جرم می باشد که در فوق بدان اشاره گشت.

عنصر مادی:عنصر مادی مربوط به رفتار ارتکابی مجرم می باشد که می تواند در غالب فعل، ترک فعل یا حالت باشد. در جرم ورشکستگی به تقلب با توجه به مصادیق اعلامی در ماده 549 قانون تجارت، عنصر مادی به شکل فعل نمود پیدا می کند و ورشکستگی به تقلب ناشی از ترک فعل ممکن نخواهد بود، جز در حالتی که مخفی نمودن قسمتی از دارایی صورت گرفته باشد. در واقع مخفی نمودن به صورت ترک فعل محقق شده است نه انجام فعل.

عنصر روانی: برای تحقق همه جرایم نیاز به سوء نیت عام و در برخی جرایم علاوه بر سوء نیت عام نیاز به سوء نیت خاص می باشد. جرم ورشکستگی به تقلب یکی از جرایمی می باشد که فقط نیاز به سوء نیت عام دارد. در واقع تاجر باید بخواهد که هریک از موارد ماده 549 قانون تجارت را انجام دهد و اگر ناخواسته و بر اثر حادثه یا سرقت یا هر اتفاق دیگر یکی از موارد ماده مذکور رخ دهد عمل وی مشمول جرم ورشکستگی ناشی از تقلب نخواهد بود.

بررسی ارکان شکلی جرم ورشکستگی به تقلب

مباحث شکلی به مجموعه رفتار های لازمه در طرح شکایت و روند رسیدگی مربوط به آن، خلاصه می شود. مباحث شکلی در جرم ورشکستگی به تقلب عبارتند از: تقاضی تعقیب،مخارج تعقیب و لزوم یا عدم لزوم قرار اناطه.

تقاضای تعقیب

به موجب ماده 550 قانون تجارت برای تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب سه گروه را دارای صلاحیت دانسته است که عبارتند از: مدعی العموم، طلبکاران و مدیر تصفیه.

مدعی العموم: مدعی العموم یا همان دادستان مقامی است که به نمایندگی از جامعه رسیدگی به جرایم و تعقیب مجرمان را عهده دار می باشد. دادستان به محض اطلاع از وقوع ورشکستگی اقدام به پیگیری و تقاضای تعقیب می نماید. این بدان معنی نیست که رسیدگی مدعی العموم سبب پیش گیری از تقاضای تعقیب از جانب طلبکاران یا مدیر تصفیه شود.

طلبکاران: هر یک از طلبکاران که متضرر از جانب تاجر ورشکسته به تقلب باشند، می توانند رسیدگی و تعقیب کیفری را از دادسرا درخواست نمایند. علت این امتیاز قانونی برای طلبکاران این است که آنان ارتباط نزدیکی با تاجر داشته و بهتر از دو گروه دیگر از وضعیت تاجر با خبر هستند.

مدیر تصفیه: در خصوص مدیر تصفیه باید اعلام نمود که وی مستقلا حق درخواست تعقیب کیفری تاجر ورشکسته به تقلب را ندارد و فقط در صورتی از این حق برخوردار خواهد بود که در جلسه تصفیه، اکثریت طلبکاران حاضر اجازه تعقیب را به مدیر تصفیه بدهند.(ماده 547 قانون تجارت)

مخارج تعقیب

تعقیب اصولا با دادستان می باشد ولی در ورشکستگی به تقلب با توجه به اینکه سه گروه حق تعقیب دارند، هزینه تعقیب متفاوت می باشد. در مواد 545 الی 548 برحسب مورد مسئول پرداخت هزینه تعقیب تعریف شده است که عبارت است از:

1- در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ تعقیب‌ دادستان‌ باشد مخارج‌ آن‌ را به‌ هیچ‌ وجه‌ نمی‌توان‌ به‌ هیأت‌ طلبکارها تحمیل‌ نمود. لذا، مسئولیت‌ پرداخت‌ هزینه‌ تعقیب‌ بر عهده‌ دولت‌ خواهد بود.(ماده‌545)

2- در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ تعقیب‌ مدیر تصفیه‌ باشد در صورت‌ برائت‌ تاجر مخارج‌ تعقیب‌ برعهده‌ هیأت‌ طلبکارها خواهد بود. (قسمت‌ اول‌ ماده‌ 546) چرا که‌ طبق‌ ماده‌ 547 مدیر تصفیه‌ فقط‌ با تصویب‌ اکثریت‌ طلبکارهای‌ حاضر می‌تواند تاجر را تعقیب‌ کند.

در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ تعقیب‌ مدیر تصفیه‌ باشد و تاجر محکومیت‌ حاصل‌ نماید، مخارج‌ بر عهده‌ دولت‌ خواهد بود ولی‌ دولت‌ می‌تواند به‌ تاجر ورشکسته‌ مراجعه‌ نماید.

3- در صورتی‌ که‌ متقاضی تعقیب‌ یکی‌ از طلبکارها باشد و تاجر محکومیت‌ حاصل‌ نماید، مخارج‌ تعقیب‌ بر عهده‌ دولت‌ خواهد بود. (قسمت‌ اول‌ ماده‌ 548)

در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ تعقیب‌ یکی‌ از طلبکارها باشد و تاجر برائت‌ حاصل‌ نماید، مخارج‌ تعقیب‌ بر عهده‌ تعقیب‌ کننده‌ خواهد بود. (قسمت‌ دوم‌ ماده‌ 548)

لزوم یا عدم لزوم قرار اناطه

قرار اناطه مطابق ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری:« هرگاه رسيدگی به دعوا منوط به اثبات ادعايی باشد كه رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه ديگری است، رسيدگی به دعوا تا اتخاذ تصميم ‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود.» از این رو برخی از حقوقدانان معتقدند که تعقیب کیفری ورشکسته به تقلب منوط به صدور حکم ورشکستگی از دادگاه حقوقی می باشد.

در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان با استناد به رای وحدت رویه شماره 205 مورخ 26/2/1349 معتقدند که برای رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقلب نیاز به صدور قرار اناطه نمی باشد. از لحاظ این عده چنین تاجری در واقع ورشکسته نیست که نیاز به صدور حکم ورشکستگی باشد بلکه به تقلب درصدد ورشکسته نشان دادن خود می باشد.

تاریخ: 1397/11/17
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698