جرم قذف

جرم قذف

آنچه در مشاوره حقوقی جرم قذف باید بدانیم؟

مقدمه

حفظ ادب و احترام در محاورات میان انسان ها از جمله الزامات اساسی برای برقراری ارتباط در اجتماع است. این اهمیت در فرهنگ و سنت اسلامی ما تا جایی نمود پیدا کرده است که آبروی انسان به منزله خون او به حساب می آید. از این بابت است که اعمالی چون توهین و نسبت دادن ناروا به یکدیگر در فرهنگ اسلامی ما منع شده و در صورت اعمال آن از سوی شخصی مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است. جرم قذف در قانون ما از جمله جرایمی است که بیشترین اهمیت قانون گذار در باب پیشگیری از وقوع آن و جرم انگاری جز به جز این رفتار در مواد مختلف متمرکز شده است. جرم قذف جرمی کیفری است که ذاتا نسبت دادن آن به شخصی باعث تحت شعاع قرار گرفتن شخصیت و آبروی خود و حتی بستگان مقذوف می‌شود. این اعمال و رفتار این چنینی اگر در قانون برای جلوگیری از وقوع آن و جرم انگاری آن در صورت وقوع آن در قانون پیش‌بینی نمی‌شد، باعث ایجاد درگیری های شدید میان افراد به دلیل عدم رعایت احترام و نسبت ناروا دادن به یکدیگر می شد. این اهمیت و توجه قانونگذار به جرم انگاری این جرم می تواند حتی ناشی از وجود آیاتی در سوره نور قرآن کریم در رابطه با حرام دانستن آن و تعیین میزان مجازات آن به شکل صریح آن باشد. از این موارد می توان از جمله عوامل اصلی جرم انگاری جرم قذف در قانون مجازات دانست.

جرم قذف و شرایط تحقق آن

قبل از آنکه به بیان شرایط وعوامل موثر در تحقق جرم قذف بپردازیم باید دایره مصادیق این جرم را با جرم توهین و هتک حرمت جدا سازیم. توهین در لغت به معنای خوار و خفیف کردن شخصی با استفاده و کاربرد بعضی الفاظ می باشد. نقطه اشتراک میان جرم توهین و جرم قذف تحت شعاع قرار گرفتن آبرو و حیثیت افراد است ولی دایره مصادیق آن به کلی متفاوت است. به عنوان مثال هر لفظ یا فحشی که به ناموس مردم خطاب داشته باشد و در واقع نسبتی ناروا به مخاطب خود داشته باشد، قطع به یقین توهین و هتک حرمت صورت گرفته است اما الزاما جرمی تحت عنوان جرم قذف صورت نپذیرفته است. به موجب تعریف ماده ۲۴۵ بخش حدود قانون مجازات اسلامی جرم قذف به معنای این است که کسی به دیگری زنا یا لواط را در مقام تخاطب نسبت داده باشد. از نظر جرم انگاری این ماده تفاوتی در مرده یا زنده بودن مخاطب این نسبت ناروا وجود ندارد.

جای سوال دارد که زنا یا لواط به چه معناست؟ زنا به موجب تعریف و جرم انگاری ماده ۲۲۱ بخش حدود قانون مجازات اسلامی به برقراری رابطه جنسی میان زن و مردی که علقه زوجیت میان آن ها برقرار نباشد می گویند. لواط نیز به موجب تعریف و جرم انگاری ماده ۲۳۳ بخش حدود قانون مجازات اسلامی به برقراری رابطه جنسی میان دو مرد می گویند. در ذیل این مواد شرایط تحقق آن به تفصیل اشاره شده است.

شرایط تحقق جرم) هر جرمی برای آنکه محقق شود نیاز دارد تا عناصر وقوع آن جرم اعم از عنصر مادی و معنوی محقق شود. عنصر قانونی آن که در این مورد در قانون به شکل واضح مشهود است و جای بحثی ندارد.

چرا که در ماده ۲۴۵ قانون مجازات جرم انگاری شده است. ماده ۲۴۶ در پی شرایط احراز تحقق عنصر مادی به این بیان پرداخته است که قذف باید روشن و بدون ابهام باشد. در غیر این صورت نمی‌توان تحقق این جرم را به طور مستند قلمداد کرد. در رابطه با تحقق عنصر معنوی این جرم یا همان وجود قصد و نیت در انجام این عمل هم این ماده به این موارد اشاره داشته که نسبت دهنده قذف باید به معنای الفاظی که به کار برده است آگاه باشد و قاصدانه این انتساب را به کار برده باشد. از نظر این ماده قانونی قاصدانه بودن و عالمانه بودن انجام این رفتار فقط برای نسبت دهنده است. چرا که مقذوف یا مخاطب این رفتار از مفاد این عمل آگاه نباشد. اما در ماده ۲۴۸ همین قانون در رابطه با روشن و بدون ابهام بودن این نسبت ناروا آمده است که هرگاه قرینه ای وجود داشته باشد که منظور نسبت دهنده قذف نبوده است حد این جرم ثابت نخواهد شد.

نکته دیگر این است که تبصره ای در ذیل ماده ۲۴۶ وجود دارد که قذف به شکل الکترونیکی نیز در کنار اشکال دیگر آن چون استفاده از لفظ یا نوشتن محقق می شود.

در دایره مصادیق تحقق این جرم می توان مواردی را خاطر نشان کرد. جرم قذف برای تحقق فقط نباید به مخاطب خود یا شنونده یا بیننده آن نسبت داده شود. بلکه جرم قذف اگر به پدر، مادر، خواهر، برادر و همسر نیز نسبت داده شده باشد قابلیت پیگرد کیفری در دادگاه های عمومی کیفری خواهد داشت.

در این میان اگر سبب اذیت و ناراحتی شنونده یا همان مخاطب شده باشد مرتکب این جرم جرم توهین نیز ارتکاب داده است و شاکی می تواند از وی در قالب ارتکاب جرم توهین شکایت کند.

میزان مجازات جرم قذف

ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی میزان مجازات این جرم را ۸۰ ضربه شلاق معین کرده است. نکته ای در ماده بعد برای تعیین میزان مجازات این جرم آمده است که از این قرار بیان شده است؛ قذف در صورتی موجب اعمال مجازات حد می باشد که قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا و لواط باشد. در این صورت است که مجازات حدی برای این جرم اعمال می شود. اما در صورتی که قذف شونده نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد، قذف کننده ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. اما در صورتی که قذف متظاهر به زنا و لواط باشد، مجازاتی در پی نخواهد بود.

به بیان ماده ۲۵۳ قانون مجازات هر کس زنا یا لواط در حال اجرا یا عدم را به دیگری نسبت بدهد، مستحق اعمال مجازات حد نخواهد بود و به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

قراین موجود در مواد مختلف و به خصوص ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی این نکته برداشت می‌شود که این نسبت دادن باید و حتما به شکل ناروا صورت گرفته باشد. چرا که این ماده بیان می دارد که نسبت دادن قذف به کسی که به خاطر آن مورد اعمال مجازات حدی زنا یا لواط شده باشد قبل از توبه مقذوف هیچ مجازاتی برای قاذف در نظر گرفته نمی شود.

نکته دیگر قابل توجه در میزان اعمال مجازات این جرم در قالب استثنایی در ماده ۲۵۹ قانون مجازات آمده است. از این قرار که اگر پدر یا جد پدری هرگاه فرزند یا نوع خود را قذف کند به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

در رابطه با مفاد ماده ۲۴۷ اگر کسی به فرزند مشروع خود بگوید که تو فرزند من نیستی و یا همین حرف را به فرزند کسی دیگر که فرزند مشروع از پدرش نیز می باشد زده باشد، قذف مادر این فرزند شده است و قاذف مشمول مجازات حدی ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.

این نکته قابل توجه برای تفکیک از جرم قذف می باشد که نسبت دادن عدم باکرگی به شخصی مصداق تحقق جرم قذف را نخواهد داشت و تحقق جرم توهین را مشمول خواهد شد و مجازات آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا پرداخت جزای نقدی خواهد بود. اصلی‌ترین شرط تحقق قذف نسبت دادن زنا یا لواط می باشد.

شرایط و اقسام اعمال مجازات

ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی جرم و مجازات حدی جرم قذف را حق الناس می داند. این جرم از جمله جرایم خصوصی بوده و جنبه عمومی ندارد و تعقیب و اجرای مجازات منوط به طرح دادخواست و شکایت مقذوف خواهد بود. به این دلیل که این جرم از جمله جرایم خصوصی است در هر مرحله از تحقق این جرم تا اعمال مجازات آن قابلیت گذشت مقذوف از قاذف را خواهد داشت و فرآیند رسیدگی آن متوقف شود. با این حال ماده ۲۶۱ قانون مجازات اظهار می دارد که در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل رسیدگی و اجرا قابلیت اسقاط را خواهد داشت:

۱- موقعی که قاذف اظهارات قاذف مبنی بر قذفی که وی انجام داده است تصدیق کند و شرایط تحقق این جرم را از نسبت ناروای آن خارج گرداند.

۲- هر آنچه به مقذوف نسبت داده شده باشد با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

۳- هر گاه که مقذوف از حق خود گذشت کند یا در صورت فوت وی ورثه او از این حق گذشت داشته باشند.

۴- هر موقع که دو نفر یکدیگر را قذف کنند.

مرتکبین جرم قذف متقابل مشمول مجازات حدی جرم قذف نخواهند بود ولی مجازات تعزیری درجه ۶ یعنی تحمل ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق را مشمول خواهند بود.

نکته دیگر این است که قانون برای شهادت دروغ درباره زنا یا ادعای تجاوز جرم انگاری کرده است و از نظر آن کسی که این کار را مرتکب شود مشمول اعمال مجازات جرم قذف خواهد بود.

اشکال مختلف جرم قذف

به موجب جرم انگاری ماده ۲۵۶ قانون مجازات چند نفر را به طور جداگانه قذف کند، در هر صورتی که شاکیان به شکل جداگانه یا همه با هم در قالب یک دادخواست طرح شکایت کنند قاذف در برابر هر یک از این جرایم قذف در قالب طرح دادخواست آن مشمول حد مستقلی برای اجرای آن خواهد بود.

در ادامه همین موضوع در ماده ۲۵۷ قانون مجازات مورد آمده است که کسی که چند نفر را به یک لفظ مورد قذف واقع نماید، هر کدام از قصد شوندگان می‌توانند جداگانه اقدام به طرح شکایت کنند با این حال اگر آنان یک جا شکایت کنند. بیش از یکبار حد بر مرتکب جاری نخواهد شد.

5775af6e-9d8e-4fcf-b3f5-18678cba915a
74489cc2-1c31-4d6b-875f-90420684cdc3
0b952f2e-f7f5-42f8-b434-ddf55a432ffe
c93a91f4-1442-41c5-89ad-5a9b92d8b0b3

فرآیند رسیدگی و اقدام

طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه صالح جرایم کیفری دادگاه محل وقوع جرم می باشد. پس از شکایت شاکی از متهم، وی به دادسرا برای ارائه توضیحات احضار می شود. پس از آن و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست توسط دادستان، ادامه این فرآیند در دادگاه مذکور و مربوطه ادامه پیدا خواهد کرد. در صورت صدور رای در دادگاه کیفری بدوی مهلت بیست روزه برای اعتراض به این رای و بررسی آن در دادگاه تجدید نظر وجود خواهد داشت.

جرم قذف از جمله جرایمی است که به کرات در جامعه و محاورات میان افراد مشاهده می‌شود و از جمله مواردی است که پرونده های زیادی در دادگاه در این موضوع اقامه می شود.

موسسه حقوقی عدل جویان مفتخر است با بهره گیری از وکلای نخبه و جوان آمادگی پذیرش این دعاوی از شما عزیزان را دارد.

تاریخ: 1397/06/20
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698