حضانت

حضانت

حضانت

حضانت را در لغت به معنای محافظت و نگهداری بیان کردند و در حقوق حضانت عبارت است از نگهداری کردن از کودک و مراقبت از فرزند. شخصی که حضانت طفل و کودکی را برعهده می گیرد. مسئولیت هایی بر گردن اوست و اگر در انجام این وظایف خود کوتاهی کند برای مثال عدم مواظبت یا بد اخلاقی پدر یا مادری که حضانت طفل به او سپرده شده است. دادگاه این اختیار را دارد تا تصمیم لازم را در مورد حضانت طفل بگیرد که این تصمیم می تواند، به سلب حضانت از شخصی که حضانت طفل به او واگذار شده منجر شود.

اجرت المثل شیر دادن

مطابق قانون مدنی، مادر مجبور به شیر دادن فرزند نمی باشد. البته که در شرایط عادی می تواند برای شیر دادن به فرزند خود از خود فرزند و اموال وی وهمچنین از پدر فرزند که شوهر زن می باشد، مطالبه اجرت کند. اگر طفل اموال و دارایی داشته باشد، مادر می تواند اجرت شیر دادن خود به فرزندش را از اموال همین فرزند مطالبه کند و اگر فرزند اموال و دارایی نداشته باشد، پرداخت اجرت شیر دادن فرزند در این مرحله بر عهده پدرمی باشد و اگر پدر هم از دادن اجرت شیر مادر به فرزند قادر نباشد، اجرت شیر دادن مادر به فرزند برعهده جد پدری می باشد. حال اگر همین جد پدری هم فقیر بوده و توانایی پرداخت اجرت شیر مادر به فرزند را نداشته باشد در این حالت مادر مجبور است که کودک خود را به رایگان شیر دهد. زیرا که در این حالت که هیچ یک از اقربا از پدر و جد پدری و همچنین خود فرزند مالی برای پرداخت اجرت شیر مادر به فرزند را ندارند شیر دادن مادر به فرزند جزو نفقه فرزند می باشد .

حضانت حق است یا تکلیف

مسئله مورد بحث درحضانت حق و یا تکلیف بودن حضانت می باشد. در قانون نگهداری و مراقبت از اطفال، تکلیف ابویین می باشد و از طرفی وقتی که پدر و یا مادری خواهان به عهده گرفتن حضانت طفل خود باشند، طبیعتا حق آن ها می باشد.

در نظام حقوقی ایران و قانون مدنی بیان داشته شده است که هیچ یک از ابوین طفل حق ندارند در زمانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده است، از نگهداری و مراقبت از او و در واقع از پذیرش حضانت امتناع ورزند. بنابراین از این لحاظ می‌توان گفت که حضانت یک نوع تکلیف است و ابویین نمی‌توانند آن را رد کنند در صورتی که یکی از ابویین از پذیرش حضانت طفل خود امتناع ورزند، دادگاه می تواند با درخواست طرف دیگر یا به درخواست قیم یا یکی از اقربا و یا در نهایت به درخواست مدعی العموم مراقبت و محافظت فرزند را به هر یک از طرفین که حضانت طفل بر عهده او می باشد، الزام کند و به وی دستور دهد که از فرزند خود مراقبت و محافظت نماید. چنانچه الزام دادگاه به مراقبت و حضانت از طفل موثر نبوده باشد، در نهایت دادگاه مطابق ماده 54 قانون حمایت خانواده برای باراول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود و دادگاه می تواند حضانت طفل و تربیت و نگهداری وی را به شخص دیگری انتقال دهد .

افرادی که وظیفه حضانت از طفل را برعهده دارند

مراقبت از فرزندان در وهله اول حق و در واقع تکلیف قانونی و شرعی پدر و مادر فرزند می‌باشد که طفل را به دنیا آورده اند.

اولویت هر یک از پدر و مادر نسبت به حضانت فرزند

مطابق قانون مدنی مادر تا 2 سال در مورد پسر و تا سن 7 سالگی در مورد دختر در مسئله حضانت بر پدر تقدم دارد و بعد از گذشت و سپری شدن این مدت حضانت طفل با پدر می باشد. مگر در مورد اطفال اناث که مدت حضانت مادر در مورد چنین اطفال تا پایان هفت سالگی فرزند می باشد

تعیین تاریخ و مدت ملاقات

در صورتی که به علت طلاق و به علت دیگری ابوئین یک طفل درمنزل مشترک سکونت نداشته باشند، هر کدام از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات و دیدار با فرزند خود را دارد و طرف دیگر نمی تواند مانع از ملاقات با فرزند شود زیرا که در صورت ممانعت از ملاقات به مجازات کیفری درجه 8 یعنی جزای نقدی تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اما تعیین زمان و مکان و ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن می ‌تواند با توافق و تراضی طرفین و ابوبین فرزند و طفل انجام گیرد. چنانچه ابویین طفل در تعداد ملاقات و یا مکان و محل ملاقات و سایر جزئیات آن اختلاف کنند و توافقی حاصل نشود، ناچارند به دادگاه رجوع کرده و محکمه تعداد ملاقات و مدت ملاقات را تعیین می کند. باید بیان کرد که اجداد پدری و مادری فرزند هم حق ملاقات با نوه خود را دارند. شخصی که حضانت طفل برعهده وی باشد، نمی‌تواند مانع از ملاقات پدربزرگ و مادربزرگ طفل با وی شوند.

شرایط حضانت

برای حضانت از فرد باید شرایطی وجود داشته باشد از جمله آن شرایط می ‌توان به بلوغ عقل و توانایی عملی شایستگی و اخلاقی و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر و مسلمان بودن کسی که متقاضی حضانت طفل می باشد اشاره کرد .

مبتلا شدن به بیماری های واگیردار

چنانچه پدر و یا مادری که حضانت طفل را بر عهده دارد، یکی از بیماریهای واگیردارهمانند سل دچار شود، حضانت وی بر طفل از بین نمی‌رود و دلیل وعذرموجهی برای ساقط شدن حضانت به صرف اینکه پدر و یا مادر مبتلا به بیماری واگیردار شده وجود ندارد. البته در موارد خاص و بیماری های مهم دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت طفل می تواند حضانت را به شخص دیگری واگذار کند.

ضمانت اجرای حضانت

همانطور که بیان شد حضانت و نگهداری از کودک جزء تکالیف و وظایف ابوئین می باشد و هیچ کدام از آنها حق امتناع از این وظیفه و یا ساقط کردن آن و یا انتقال آن به دیگری را ندارند و چنانچه الزام دادگاه کارساز نبوده و تاثیری نداشته باشد دادگاه باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا اقربا یا به تقاضای مدعی العموم حضانت و نگهداری و مراقبت از فرزند را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده به خرج مادر تامین کند و حضانت چنین طفلی را به شخص دیگری واگذار کند

ضمانت اجرای کیفری: برای عدم اجرای حضانت ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته شده چنانچه مسئول حضانت و نگهداری از طفل از انجام وظایفی که برای او مقرر شده است کوتاهی کند و یا خودداری کند و یا مانع ملاقات با اشخاص ذی حق شود در درجه اول به پرداخت جزای نقدی درجه 8 تا 10 میلیون ریال و در صورت تکرار بر حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

علت تفاوت میان پدر و مادر در مسئله حضانت

فرق گذاشتن بین پدر و مادر در مسئله حضانت بر این اساس می باشد که در عرف جامعه و همچنین در خانواده های ایرانی و طبق قانون مدنی ریاست بر خانواده برعهده شوهرخانواده می باشد و شوهر نسبت به کودکان خود ولایت قهری دارد و کودکی که تازه متولد شده است در سال های ابتدایی زندگی اش محتاج به مواظبت و محافظت و مراقبت بیشتری از طرف مادر دارد و بعد از گذشت سالهای نخستین دیگر نیازی به نگهداری او توسط مادر به شدت گذشته نیست و باید مراقبت و حضانت او به پدرش سپرده شود.

هنگامی که پدر و یا مادر فرزندی هر دو فوت کرده باشند، مراقبت و نگهداری و حضانت از این کودک برعهده ولی قهری او یعنی جد پدری اش می باشد و اگر جد پدری نباشد و او هم فوت کرده باشد، اگر برای حضانت از این طفل وصی منصوب شده باشد وصی وظیفه نگهداری و مراقبت و حضانت از این طفل را برعهده دارد. چنانچه جد پدری شخصی را برای این امر وصی نکرده باشند، دادگاه برای مراقبت و نگهداری از این طفل قیم منصوب می‌کند. البته که در تعیین قیم اقربا و خویشان و نزدیکان کودک با داشتن صلاحیت لازم نسبت به دیگران مقدم می‌باشند.

سلب حضانت از دارنده اولویت

چنانچه دراثرعدم مراقبت و مواظبت و یا بد اخلاقی پدر و مادر که طفل تحت حضانت او می باشد. سلامت جسمانی کودک به خطر بیافتد و یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر باشد، دادگاه با تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم یا مدعی العموم می ‌تواند، هر تصمیمی را که به مصلحت کودک باشد و آن را برای حضانت طفل مصلحت بداند اخذ کند. اگر مادری که حضانت طفل بر عهده او است به فساد اخلاقی دچار شود، یا پدری که حضانت طفل با اوست مبتلا به مشروبات الکلی شود یا به مواد مخدرو اعتیاد روی بیاورد، دادگاه حضانت طفل را به شخص دیگری منتقل می کند.

موارد که منجر به انتقال حضانت می شود: 1) اعتیاد به مواد مخدر و قمار و الکل ۲) مبتلا شدن به بیماری های روانی که با تشخیص پزشکی قانونی می باشد ۳) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف ۴) مشهور شدن به فساد اخلاقی و فحشا طنز اجبار طفل به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند قاچاق و تکدی گری و سوء استفاده از طفل و اجبار او به انجام کارهایی مانند فساد و فحشا

در موارد مذکور دادگاه حکم به عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی داده و حضانت را به طرف دیگر یا شخص ثالث محول می کند.

تاثیر جنون پدر و یا مادر در حضانت

مبتلا شدن پدر و یا مادری که حضانت طفل را برعهده دارند موجب ساقط شدن حق حضانت می شود. بنابراین چنانچه مادری و یا پدری در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود حق حضانت به طرف دیگر واگذار خواهد شد و چنانچه هر دوی آنها به جنون دچار شوند حق حضانت با جد پدری خواهد بود و اگر جد پدری نباشد و فوت کرده باشد، دادگاه برای کودک قیم تعیین می‌کند، البته که اقربا و نزدیکان کودک می‌توانند به عنوان قیم به دادگاه مراجعه کنند و تقاضای قیمومیت این کودک را داشته باشند. البته که نزدیکان کودک نسبت به سایر افراد برای دریافت قیمومیت کودک مقدم می باشند.

شوهر کردن مادر

اگر مادری که نسبت به فرزند حضانت داشته باشد ، شوهر کند با شوهر کردن مادر، حضانت طفل ساقط شده و حضانت کودک به پدر واگذار می شود.

البته باید توجه داشت که در مواقعی ممکن است که مادر حتی با وجود اینکه شوهر دیگری اختیار کرده برای محافظت و مراقبت و حضانت طفل با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت پدرمناسب تر از پدر برای حضانت باشد و با وجود این که مادر شوهر اختیار کرده نگهداری از فرزند با توجه به مصلحت طفل توسط مادر مناسب تر بوده باشد. در نتیجه در چنین حالتی حتی اگر مادر، شوهر اختیار کرده باشد، نظر به وضعیت نامناسب مرد و عدم صلاحیت مرد برای حضانت طفل، همچنان حضانت طفل در اختیار مادر که شوهر کرده قرار می گیرند.

72e4e986-7f9d-4b57-930e-5bb607cfcadc
55165921-4177-4c1e-ab63-fde162aa78c0
bc189973-a3e7-43ec-aaad-f6c88a7032e1
3d80adba-fb49-4230-ad25-6e2d2bac8979
0d977bac-d251-4d61-b2db-eefb8fc16b32
64af9317-3455-4b11-ba2e-38e8fa33da43
edc647f1-06a5-4d8b-a569-10840a7228ac
تاریخ: 1397/07/18
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698