نفقه زن

نفقه زن

بعد از ازدواج و تشکیل خانواده ریاست خانواده بر عهده مرد می باشد. قطعا این ریاست بر خانواده مجموعه آثاری به دنبال دارد؛ ازجمله آن آثار تأمین هزینه زندگی و تامین مخارج زندگی و تأمین خوراک و پوشاک و مسکن می‌باشد که از آن به عنوان نفقه نام برده می‌شود. زن نیز به عنوان عضوی از یک خانواده نفقه بر وی تعلق می گیرد ومرد ملزم به پرداخت نفقه به زن می باشد .

زن می تواند از شوهر تقاضای نفقه کند. نفقه زن یکی از ملازمات زندگی است و عدم پرداخت نفقه ضمانت کیفری و مدنی دارد. اینکه مرد باید نفقه زن را بپردازد یک حکم قانونی می باشد و هرگز نمی توان آن را ساقط کرد و زن و مرد نمی توانند به عدم پرداخت نفقه به زن توافق کنند. حتی اگر زوجه هم قائل به نفقه نباشد و نفقه نخواهد، باز هم مرد ملزم به پرداخت نفقه می باشد. زیرا که پرداخت نفقه از قواعد عمومی می باشد که توافق برخلاف آن تاثیری در آن ندارد.

مفهوم نفقه

منظور از نفقه خوراک،پوشاک و مسکن و البسه و اثاث خانه می باشد که باید با منزلت اجتماعی زن و عرف زن متناسب باشد در واقع همه نیازهای عرفی که یک انسان و یک زن می تواند داشته باشد را مرد باید تامین کند.

ماهیت نفقه

منظور از ماهیت نفقه این می باشد که زن چیزی را که به عنوان نفقه دریافت می کند دو حالت دارد یا مالک آن می شود یا اینکه فقط حق انتفاع و استفاده کردن از آن مال را دارد ولی مالک آن نیست. در صورتی زن مالک مال نفقه می شود که این نفقه زن از اموال مصرف شدنی باشد یعنی با انتفاع و استفاده از آن معمولا چیزی از آن باقی نمی ماند وعین نابود می شود. مانند عطر و خوراکی ها که این موارد همگی جزو نفقه زن می باشد و زن مالک آنها می شود و هرگونه تصرف که بخواهد می‌تواند در آن ها انجام دهد. اما در مواردی زن مالک مال نفقه نمی‌شود و فقط حق انتفاع دارد و آن زمانی می باشد که نفقه زن از اموال مصرف شدنی نباشد. یعنی با استفاده کردن از آن، عین مال از بین نرود. مانند خانه و کفش و طلا و...در این موارد زن مالک نیست و نمی تواند تصرف آزادانه در آن داشته باشد و این اموال را بفروشد اما نکته مهم این است که در این اموال باید بین اموالی مانند کفش زنانه یا لباس زنانه با وسایل خانه تفاوت قائل شد. به این معنا که در مواردی مانند کفش زنانه که جزو نفقه زن می‌باشد و مرد به عنوان نفقه به زن تحویل داده است، زن مالک کفش زنانه می شود اما نمی تواند تصرفی در آن کند که به مرد ضرر و زیان برساند. یعنی حق تصرف آزادانه ندارد. فقط درصورتی مالکیت زن بر این اموال زایل می‌شود که مرد به طور صریح و شفاف بیان نماید که این کفش که به عنوان نفقه به زن داده است . زن فقط حق انتفاع دارد و مالک آن نیست اما اگر چیزی نگوید عرف این نوع از نفقه را مال زن و زن را مالک آن می داند. اما باز هم در این نوع از مالکیت زن محدودیتی وجود دارد و آن این است که زن نمی‌تواند در این اموالی که به عنوان نفقه زن به وی داده شده تصرفی کند که به زیان شوهر باشد همانند آن که کفشی که مرد تازه خریداری کرده زن نمی تواند آن را به بهانه این که مالک آن است آتش بزند. این گونه تصرفات زن که بر شوهر ضرر می رساند ممنوع بوده.

ویژگی های نفقه زن

زن علاوه بر این که می تواند نفقه زمان حال را دریافت کند حق دریافت نفقه زمان گذشته را نیز دارد .

2-نفقه ای که زن دریافت می کند ارتباطی به نیازمند بودن یا نبودن زن ندارد در هر صورت باید نفقه زن پرداخت شود.

3-در مورد نفقه اقارب و اشخاص نزدیک و خویشاوندان مرد، تنها در صورتی به آنها نفقه داده می شود که این اقارب و نزدیکان توانایی و تمکن مالی نداشته باشد اگر تمکن مالی داشته باشند دیگر نفقه بر گردن مرد نیست.

4- در نفقه ای که مرد به اقارب خودش در صورت به وجود آمدن شرایط لازمه می‌پردازد، وضع اقتصادی مرد در نظر گرفته می‌شود. اما در مورد نفقه زن اصلا توجهی به وضع و اوضاع درآمدی و اقتصادی مرد نمی شود و در هر صورت باید نفقه پرداخت شود.

اگر مرد توانایی پرداخت نفقه زوجه را نداشته باشد زن حق طلاق خواهد داشت.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

نفقه دارای ضمانت مدنی و کیفری می باشد و درصورتی که مرد از پرداخت نفقه زن امتناع ورزد، زن می تواند با رجوع به دادگاه مرد را ملزم به پرداخت نفقه کند و در صورتی که مرد از پرداخت نفقه استنکاف کند، دادگاه مرد را ملزم به طلاق زن می‌کند و همچنین زن برای دریافت نفقه نیاز به اثبات تمکین خود از مرد ندارد. تنها باید وجود زوجیت خود با مرد را در دادگاه اثبات کند و اما عدم پرداخت نفقه زن دارای مسئولیت کیفری هم می باشد در صورتی که مرد نفقه زوجه و یا نفقه افراد واجب النفقه خود را با داشتن استطاعت مالی پرداخت نکند مجرم محسوب شده و محکوم به حبس تعزیری از 6ماه تا 2سال می شود.

مجازات عدم پرداخت نفقه زمانی انجام می شود که شاکی خصوصی برای عدم پرداخت نفقه وجود داشته باشد در صورتی که زوجه هر زمان از شکایت خود صرف نظر کند مجازات وی (زوج) متوقف خواهد شد نکته دیگری که در این زمینه باید یادآور شد آن است که زمانی عنوان مجرمانه بر مردی که ترک انفاق کرده تحقق پیدا می‌کند و برای وی حبس تعزیری در نظر گرفته می شود که زوجه در حد عرف از همسر خود تمکین کرده باشد و مرد نیز با وجود ملائت و قدرت مالی نفقه زوجه را پرداخت نکرده باشد.

تعدیل و تقسیط نفقه

در صورتی که زوج توانایی پرداخت نفقه معوقه زوجه را به صورت یک جا نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت نفقه به صورت یکجا را بدهد. در این صورت بعد از آنکه اعسار زوج نزد دادگاه محرز شود، نفقه زوجه تقسیط می‌شود. این تقسیط نفقه زوجه با توجه به تعدیل در پرداخت آن انجام می‌گیرد. منظور از تعدیل تقسیم عادلانه مال پرداختی در مهلت مناسب به طوری که برای طرفین ضرر و زیانی وارد نکند.

منظور از تعدیل در مطالبه نفقه آن است که دادگاه بعد از صدور حکم اعسار مرد با مشاهده وضعیت مالی مرد مهلتی مناسب برای پرداخت نفقه مورد مطالبه می دهد.

سوال: در صورتی که زوج بعد از تعدیل و تقسیط نفقه توسط دادگاه از پرداخت نفقه خودداری کند آیا زوجه باز هم حق طلاق دارد؟ در صورتی که زوج بعد از تعدیل و تقسیط نفقه باز هم نفقه زوجه را پرداخت نکند زوجه حق طلاق خواهد داشت. در واقع حق طلاق زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه بر سر جای خود باقی می ماند.

تقسیط نفقه فرزند

زوج بعد از تشکیل خانواده علاوه بر پرداخت نفقه زوجه مسئولیت پرداخت نفقه فرزندان را نیز برعهده دارد. قانون درباره نفقه فرزند سختگیری هایی انجام داده و در هر صورت پرداخت نفقه فرزند را لازم دانسته و در صورت عدم توانایی پدر در پرداخت نفقه فرزند، طبق قانون مدنی وظیفه پرداخت نفقه فرزند برعهده جد پدری می باشد و در صورت عدم توانای جدپدری پرداخت نفقه فرزند برعهده مادر می باشد و در صورت عدم توانایی مادر بر پرداخت نفقه فرزند، پرداخت نفقه فرزند بر عهده جد مادری می باشد. میزان و مقدار نفقه فرزند نیز توسط کارشناسان دادگستری با توجه به وضعیت اجتماعی و وضع خانوادگی کودک محاسبه می‌شود. در صورتی که مرد توانایی پرداخت نفقه فرزند به صورت یکجا را نداشته باشد باید درخواست اعسار دهد. در صورت اثبات اعسار که زمان بر هم می باشد نفقه ای که مرد باید به فرزند تقدیم کند تقسیط می شود و مرد می تواند نفقه اولاد را طبق زمان بندی اعلام شده توسط دادگاه به فرزند خود تقدیم نماید. اما اگر پدر با داشتن توانایی مالی از پرداخت نفقه اولاد امتناع ورزد مجرم محسوب شده و مسئولیت کیفری دارد که مسئولیت آن حبس از 6 ماه تا 2 سال می باشد.

نفقه زوجه در طول مدت عقد تا ازدواج

در طول مدت عقد تا ازدواج در صورتی که زوجه در منزل پدری سکونت داشته باشد نفقه بر این زن تعلق نمی گیرد. مگر اینکه خود زن بعد از وقوع عقد برای شروع زندگی مشترک اعلام آمادگی کند ولی مرد از بردن همسر به منزل مشترک خودداری کند. در این صورت مرد لزوما باید در این مدت عقد تا زمان عروسی نفقه زوجه را بپردازد و زوجه برای اعلام آمادگی باید اظهار نامه ای را تهیه کند و یا اینکه یک استشهادیه را تنظیم کند مبنی بر آمادگی وی برای شروع زندگی مشترک ؛ تنها در این صورت است که مرد ملزم به پرداخت نفقه در طول مدت عقد تا زمان عروسی می‌باشد.

اقدامات لازم

اقدامات لازم برای دریافت نفقه زن بر این اساس است که زوجه در ابتدا دادخواستی را در دفاتر خدمات قضایی تنظیم کرده و سپس باید وجود رابطه زوجیت را اثبات کند اما در مورد فرزند نیز در ابتدا فرزند توسط ولی و یا سرپرست آن یا کسی که نگهداری این فرزند برعهده او است دادخواستی را با عنوان لزوم پرداخت نفقه فرزند در دفاتر خدمات قضایی تنظیم نماید.

روند رسیدگی

در صورتی که زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع ورزد؛ زوجه برای دریافت حق نفقه خود ابتدا باید دادخواستی را با عنوان الزام به پرداخت نفقه زوجه در دفاتر خدمات قضایی تنظیم نماید و به ثبت رساند. سپس دادگاه ابلاغیه را برای طرف مقابل یعنی زوج ارسال می‌کند و پس از تشکیل دادگاه در صورت محکوم شدن زوج به پرداخت نفقه ، زوجه می تواند علاوه بر نفقه ، هزینه دادرسی و اگر وکیل برای این امر اختیار کرده حق الوکاله وکیل را نیز از زوج دریافت کند. اما اگر بخواهد شکایت کیفری برای عدم پرداخت نفقه تنظیم کند در این حالت زوجه در یک برگه عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم مستمر تقدیم می کند و هنگامی که مرد به پرداخت نفقه زوجه محکوم شود باید در وقت و موعد مقرر از سوی دادگاه نفقه را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت نفقه عنوان مجرمانه ترک انفاق بر وی تحقق پیدا می کند و در صورت عدم پرداخت به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می شود. البته باید توجه داشته باشیم که شکایت کیفری از عدم پرداخت نفقه فقط مختص به نفقه زمان حال می باشد. یعنی برای دریافت نفقه معوقه نمی توان شکایت کیفری تنظیم کرد بلکه باید یک دادخواست حقوقی تنظیم شود که طریقه تنطیم آن در ابتدای روند رسیدگی بیان شده است.

c4780ffa-05ef-4bb0-9845-228213c7932e
1ae18a90-f7cc-4257-8df8-408e712b2c5e
6b88df69-dbf7-46b8-9bdb-2f069746e908
818cbd71-e5b3-4df9-9865-b3065c5a1791
0c49a6e8-f465-44f1-99a4-f75e0bd76ff6
تاریخ: 1397/07/24
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698