صفحه اصلی مقاله ها قرارهای مقدماتی
قرارهای مقدماتی

قرارهای مقدماتی

قرار اعدادی یا مقدماتی

قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه به منظور آماده کردن پرونده برای صدور رای صادر می شود. قرار مقدماتی مربوط به ماهیت دعوی بوده و به منظور احقاق حق طرفین دعوی می باشد. به عبارت دیگر با اعلان قرار اعدادی پرونده از گردش خارج نمی شود بلکه در راستای تکمیل اطلاعات پرونده و رسیدگی نهایی قرار می گیرد.

قرار مقدماتی بر روی برگه های صورتجلسه و با دستخط دادرس تنظیم می شوند. در قرار مقدماتی مواردی از قبیل: 1- موضوع قرار 2- زمان قرار 3- محل و شیوه ی اجرای آن 4- شخص اجرا کننده قرار 5- شخص پرداخت کننده هزینه قرار، مرقوم می شوند. از ویژگی های دیگر این قرار این است که به شکل دادنامه تنظیم نمی شود و برخلاف آراء قاطع، الزامی به پاک نویس کردن آن نمی باشد. علاوه بر آن شکایت از قرار مقدماتی ممکن نمی باشد و حتی قرار اعدادی در اکثر موارد به طرفین دعوی ابلاغ نمی گردد.

انواع قرار اعدادی

قرار اعدادی با قرار نهایی متفاوت می باشد. چراکه در قرار نهایی پرونده منتج به نتیجه گیری شده و رسیدگی پایان یافته و حکم نهایی صادر می گردد، اما در قرار مقدماتی رسیدگی ادامه می یابد و بستر مناسب برای صدور رای فراهم می شود.

برخی از قرارهای اعدادی که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم، عبارتند از: 1- قرار تحقیق محلی 2- قرار معاینه محل 3- قرار کارشناسی 4- قرار اتیان سوگند 5- قرار رسیدگی به اصالت سند (قرار تطبیق) 6- قرار تامین خواسته 7- قرار استماع شهادت شهود 8- قرار مهر و موم ترکه 9- قرار رفع مهر و موم ترکه 10- قرار تحریر ترکه 11- قرار اناطه

1- قرار تحقیق محلی

تحقیق محلی به معنای اخذ گواهی از شهود و مطلعین دعوی در محل دعوی می باشد. به موجب ماده 249 قانون آئین دادرسی مدنی:« درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه بطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.» قرار تحقیق محلی توسط قاضی تحقیق یا دادرس دادگاه انجام می شود و در آخر می بایست صورتجلسه تنظیمی را به امضای مطلعین و در صورت حضور طرفین به امضای آنان برساند. همچنین وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین دعوی اعلام شود. قرار تحقیق محلی سبب شکل گیری اماره قضایی می شود که باعث ایجاد علم قاضی یا رفع ظن وی می شود.

2- قرار معاینه محل

معاینه محل عبارت است از مشاهدات صورتجلسه شده مدیر دفتر دادگاه و یا دادرسی که در محل دعوی حضور یافته است. لازم به ذکر است که عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود. ماده 248 قانون آئین دادرسی مدنی بیان داشته است:« دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.»

3- قرار کارشناسی

کارشناس کسی است که در زمینه فعالیت خود خبره و دارای معلومات و مهارت های فنی و تخصصی باشد و از صلاحیت لازم در خصوص موضوع ارجاع شده به وی برخوردار باشد. ماده 257 از قانون فوق الذکر بیان می دارد:« دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.» پس از اعلام نظر کارشناس در موعد قانونی طرفین دعوی حق دارند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه مراجعه و در خصوص نظر کارشناس اگر مطلب اثباتی یا نفی کننده ای دارند اعلام نمایند.

4- قرار اتیان سوگند

یکی دیگر از قرارهای اعدادی قرار اتیان سوگند می باشد. در این خصوص هرگاه برای صدور حکم نیاز به قسم شرعی یکی از طرفین باشد، دادگاه به درخواست طرف مقابل در دعوی قرار اتیان سوگند صادر می کند. در این قرار شخص سوگند یاد کننده و موضوع سوگند می بایست مشخص گردد. موارد ذیل منتج به صدور قرار اتیان سوگند می شود:

الف) به درخواست خواهان در مواقعی که خواهان فاقد دلایل مثبته ادعای خویش و خوانده منکر ادعای خواهان باشد. (در چنین حالتی با سوگند خوانده، دعوی خواهان ساقط می گردد.)

ب) در جمیع دعاوی مالی و در دعاوی حق الناسی فاقد مدرک و ادله مانند وکالت، نکاح و طلاق.

ج) در دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد. مانند مال الاجاره، دیه، مهریه، نفقه.

خ) دعاوی که مقصود از آن مال است با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به انضمام یک سوگند. از قبیل بیع و صلح و اجاره و ...

د) دعوی بر میت، پس از اقامه بنیه، زیرا سوگند خواهان لازم است.

ه) هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و اقامه گر دلیل باشد، ادای سوگند نیز لازم است.

5- قرار رسیدگی به اصالت سند (قرار تطبیق)

هرگاه سندی در رابطه با موضوع دعوی ارائه شود که اطالت آن محل شک و تردید ایجاد کند و در رابطه با آن ادعای جعل شود، دادگاه مبادرت به صدور قرار تطبیق می دهد. بدین ترتیب اصالت سند با اسناد مسلم الصدور مطابقت داده می شود. البته اگر امکان تطبیق در دادگاه محیا نباشد یا به نظر قاضی مصلحت نباشد تطبیق در محل اسناد مسلم الصدور انجام می شود.

6- قرار تامین خواسته

تامین عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول در دعوی حقوقی. علت صدور قرار تامین جلوگیری از تضییع حقوق خواهان و نیز ممانعت از تلف و نقل و انتقال اموال از جانب خوانده می باشد. برطبق ماده 108 از قانون آئین دادرسی مدنی خواهان در موارد زیر پیش از ارائه دادخواست یا ضمن آن و یا بعد از ارائه دادخواست و در حین رسیدگی تا پیش از صدور حکم قطعی، می تواند درخواست تامین خواسته دهد:

الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

د) خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

7- قرار استماع شهادت شهود

هرگاه خواهان برای اثبات ادعای خود شهودی را معرفی نماید دادگاه قرار مقدماتی استماع شهادت شهود را صادر می کند. شرایط شاهد شرعی در ماده 1313 قانون مدنی ذکر شده است. میزان اثر بخشی شهادت شهود و ملاک قبولی شهادت شهود همه در اختیار قاضی می باشد و پیش از ادای شهادت قاضی موظف است شهادت کذب و مجازات آن را برای شهود تبیین نماید. نیز در صورت تعدد شهود اگر شهادت آنان مغایر با یدکیگر باشد قاضی شهادت شهود را رد می کند.

8- قرار مهر و موم ترکه

به هر آنچه از دارایی افراد که بعد از فوت ایشان باقی می ماند ترکه می گویند. مهر و موم ترکه اقدامی از سوی مراجع قضایی می باشد که هدف از آن جلوگیری ورثه یا سایر، از هرگونه دخل و تصرف و سو استفاده از ترکه متوفی می باشد. مهر و موم ترکه می تواند از جانب هریک از وراث (ایضا نماینده قانونی یا وکیل ایشان)، طلبکاران متوفی (در صورتیکه طلب منحصر به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه باشد و به میزان طلب) یا وصی منصوب از جانب متوفی (در وصیت به اموال مشاع) درخواست شود.

9- قرار رفع مهر و موم ترکه

هرگاه انحصار وراثت و خطر تضییع و تفریط ترکه توسط ورثه از بین رفت هریک از افراد فوق می توانند درخواست رفع مهر و موم ترکه را از دادگاه صادر کننده قرار مهر و موم بخواهند. مضاف بر این افرادی که درخواست مهر و موم ترکه را نداده اند نیز می توانند تقاضای رفع مهر و موم ترکه نمایند. تنها تفاوت موجود این است که اگر درخواست کننده مهر و موم ترکه، رفع آن را بخواهد دادرس علی البدی یا رئیس شعبه موظف به تهیه صورت لیست اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول را نخواهد داشت ولی اگر درخواست دهنده رفع مهر و موم ترکه شخصی غیر از کسانی که مهر و موم ترکه را خواسته اند باشد، مرجع صالح باید ریز اموال و صورت آن ها را تهیه نماید.

10- قرار تحریر ترکه

تحریر ترکه به معنای صورت برداری قانونی از ماترک می باشد. دادگاه پس از وصول درخواست تحریر ترکه، قرار مقدماتی تحریر ترکه را صادر می کند. اجرای این قرار در مدتی که نباید کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ انتشار آگهی تحریر ترکه در روزنامه کثیرالانتشار باشد، تعیین می شود. در تاریخ مقرر وراث و طلبکاران در جلسه حضور یافته و بر صورت برداری اموال نظارت می نمایند.

11- قرار اناطه

قرار اناطه یکی دیگر از قرارهای اعدادی می باشد. این قرار در صورتی صادر می شود که دعوا منوط به ادعایی شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داشته باشد. در این صورت مهلت یک ماهه ای داده می شود که مدعی اقدام به مطرح کردن دعوی در دادگاه صالح بنماید. در غیر این صورت قرار اناطه لغو و رسیدگی ادامه می یابد.

آثار قرار مقدماتی

قرار مقدماتی یا اعدادی آثاری با خود به همراه دارند که عبارتند از:

1- قرارهای اعدادی سند رسمی به حساب می آیند.

2- قرارهای مقدماتی به مانند احکام دارای توان اثباتی هستند.

3- قرارهای اعدادی برخلاف احکام، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند.

4- طرفین دعوی در صورت شکایت از رای اصلی می توانند از قرارهای اعدادی شکایت نمایند. قانونگذار این حق را به صورت مجزا برای قرارهای مقدماتی قائل نشده است.

5- قرارهای مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند.

تاریخ: 1397/11/29
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698