صفحه اصلی مقاله ها صدور حکم حجر
صدور حکم حجر

صدور حکم حجر

صدور حکم حجر

حجر در لغت به مانع شدن و جلوگیری کردن فردی از انجام دادن عملی را گویند و در حقوق، فردی که حکم حجر برای وی صادر شود را محجور گویند.

انواع حجر:

حجر را بر دونوع حجرعام و حجر خاص تقسیم می‌ شود: 1) حجرعام: کسی است که نمی تواند هیچ یک از حقوق خود را انجام دهد و نیازمند کمک و نظارتی دیگری می باشد. همانند شخص مجنون که برای انجام همه امور حقوقی خود نیازمند نظارت دیگری می باشد. 2)حجر خاص: کسی است که تنها در بعضی از حقوق خود نمی تواند دخالت کند و نمی‌تواند مستقلا در آنها تصرف کرده و آنها را به تنهایی انجام دهد، همانند شخص سفیه که تنها در امور مالی است که حق ندارد مستقل در آنها تصرف نماید.

محجورین

مطابق قانون مدنی ما سه دسته از افراد را محجور می نامند ۱) افراد غیر رشید 2) صغار 2) مجانین این افراد محجور نامیده می شوند و از تصرف در اموال و انجام حقوق خود منع شدند.

علت ممنوع شدن محجورین از تصرف در اموال و حقوق خود

قانون نسبت به کسانی که محجور نامیده می شوند و حکم به محجوریت آنها داده می‌شود، محدودیت‌هایی اعمال می کند تا جایی که بعضی از محجورین حق هیچ گونه تصرفی در اموال و حقوق خود را ندارند. علت و اساس چنین محدودیت‌هایی برای افراد محجور حمایت شارع و قانونگذار از چنین افرادی می باشد تا از آنها سوء استفاده نشود و برای حفظ حقوق آنها اشخاصی را منصوب می‌کنند که این اشخاص را قیم می نامند و این اشخاص در معاملات و اعمال حقوقی افراد محجور نظارت کرده تا ضرر و زیانی به این افراد محجور وارد نشود و از حجر آنها سوء استفاده نشود.

حجر حمایتی و حجر سوءظن

حجر حمایتی: حجر حمایتی به این معنا می باشد که شارع و قانونگذار از چنین افراد محجوری در برابر سایر افراد و عموم جامعه حمایت می‌کند ولی در مقابل حجر دیگری وجود دارد به نام حجر سو ظنی. در این نوع حجر شارع و قانونگذار از ضررهایی که ممکن است از طریق شخص محجور به افراد دیگر وارد شود جلوگیری می کند و از عموم جامعه در مقابل محجور حمایت می کند همانند یک تاجر ورشکسته ای که محجور نامیده شده که در این حالت حجر سوء ظنی بوده که قانون در این صورت از بستانکاران حمایت می کند تا مبادا اموال و حقوق آنها ضایع نشود.

نصب و عزل قیم

دادگاه برای جلوگیری از ضرر رسیدن به افراد محجور و عدم سوء استفاده از محجور اشخاصی را با عنوان قیم برای آنها نصب وتعیین می‌کند. قیم باید در تمام امور حقوقی و مالی که برای محجور انجام می دهد، مصلحت محجور را در نظر بگیرد. دادگاه این حق را دارد که در صورت عدم رعایت مصاحت محجور و یا محجور شدن خود قیم یا .... قیم را عزل کند.

اختیارات قیم در امور مالی

محجورین طبق قانون حق تصرف و انجام امور مالی خود را ندارند. بنابراین برای اداره کردن اموال آنها، شخصی را به عنوان قیم و وصی تعیین می‌کنند. اگر کودکان محجور باشند و پدر و مادرنداشته باشند یا اینکه افراد پس از رسیدن به سن بلوغ محجور شده باشند، باید برای آنها قیم تعیین شود و این کار توسط دادگاه انجام شود. در صورتی که شخص محجور والدینی داشته باشد، پدر و مادر آنها به عنوان قیم آنها تعیین می شود. پس از تعیین شدن قیم همه دارایی ها و اموال شخص محجور در اختیار قیم قرار می‌گیرد و اوست که باید این اموال و دارایی ها و امور حقوقی شخص محجور را مدیریت کند. شخص قیم حق هیچ گونه تصرفی را که مصلحت شخص محجور رعایت نشده را ندارد. قیم در تصرفی که در اموال محجور انجام می‌دهد باید مصلحت وی را در نظر بگیرد.

صادر شدن حکم حجر

زمانی که دادستان در شخص، اماره ها و نشانه های فرد محجور را مشاهده می کند وی را به دادگاه ارجاع داده و معرفی می‌کند و دادگاه تحقیقات لازم را در مورد چنین شخصی که احتمال محجور بودن در او وجود دارد را انجام می دهد و سپس حکم را صادر می کند. همچنین افراد دیگری از عموم مردم هم که نشانه های محجور بودن را در فردی مشاهده می‌کنند، می‌توانند با تنظیم دادخواست صدور حکم حجر در دفاتر خدمات قضایی، خواهان صدور حکم حجر برای این شخص شده و خود او نیز می‌تواند قیمومیت این شخص را که به عنوان محجور به دادگاه معرفی کرده، برعهده بگیرد.

صدور حکم حجر متوفی

ممکن است که شخصی که فوت کرده قبل از فوت محجور بوده باشد اعم از سفیه و یا مجنون ... این فرد متوفی که احتمال محجور بودن وی قبل از فوت وجود داشته، ممکن است که معاملاتی انجام داده باشد که هیچ کدام از وراث یا اشخاص دیگر از این مسئله حجر شخص متوفی در هنگام انجام معاملات اطلاعی نداشته باشند. اگر بعد از فوت شخص، وراث یا اشخاص دیگر به انجام معاملات وی در حالت حجرآگاه شوند، در این صورت وراث یا شخصی که ضرر و زیانی به وی وارد شده یا در اثرعمل حقوقی شخص متوفی که محجور بوده خسارتی به او رسیده باشد، می تواند حتی بعد از فوت درخواست صدور حکم حجر متوفی را دهد و باید تمامی مستندات خود و بینیه خود را به دادگاه تقدیم نماید. در صورت اثبات حجر شخص متوفی تمام معاملات وی در دوران قبل از فوت باطل می شود.

آثار صدور حکم حجر

1- تعیین کردن قیم با حکم دادگاه برای جلوگیری از سوء استفاده کردن از اموال شخص محجور با نظارت قیم 2- ممنوع شدن انجام معاملات مالی و جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی برای شخص محجور 3- جلوگیری از انجام معاملات در مدت زمان حجر قبل از متوفی 4- تصرف و فروش اموال محجور تنها به اذن و اجازه دادستان که توسط قیم انجام خواهد شد که با درنظر گرفتن مصلحت محجور می باشد.

رفع حجر

در صورت رفع حجر، شخص محجور می تواند حکم حجر صادر شده در مورد وی را رفع کند. اگر شخصی خواهان رفع حجر خود می باشد، باید ادعای رفع حجر خود را اثبات نماید و در دفاتر خدمات قضایی دادخواستی را به عنوان صدور حکم رفع حجر تنظیم نماید. دادگاه نیز پس از تحقیقات لازم، این فرد را به پزشکی قانونی ارجاع داده و معرفی کرده پس از تایید پزشکی قانونی دادگاه حکم رفع حجر را صادر می کند. پس از صدور حکم رفع حجر شخص محجوری که قیم داشته است، قیمومیت آن شخص خود به خود باطل و از بین می‌رود و بعد از آن شخص می تواند در معاملات خود به طور مستقل اقدام نماید و آزادانه در امور و اموال خود تصرف کند.

تاریخ: 1397/05/30
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698