صفحه اصلی مقاله ها رفع مهروموم ترکه
رفع مهروموم ترکه

رفع مهروموم ترکه

مهر و موم ترکه به معنای پلمپ کردن اموال متوفی می باشد که بعد از مرگ شخص متوفی هیچ‌کدام از ورثه و موصی له و سایر طلبکاران حق تصرف و فروش و... اموال متوفی تا زمان تعیین تکلیف نشدن آن اموال ندارند.

هدف از مهرو موم ترکه

قانونگذار و شارع مقدس برای جلوگیری از تضییع حق سایر وراث و طلبکاران و برای جلوگیری از تلف شدن و نابود شدن اموال متوفی دستور به مهروموم ترکه و عدم تصرف هیچ یک از وراث و یا موصی له و یا طلبکاران تا زمان تعیین و تکلیف اموال متوفی را نمی‌دهد.

برداشت مهر و موم ترکه

همه افرادی که حق درخواست مهروموم ترکه را داشته اند می توانند درخواست رفع مهرو موم ترکه را نیز داشته باشند. افرادی که حق درخواست رفع مهروموم ترکه را دارند عبارتند از 1) ورثه و یا نماینده قانونی آنها 2) وصی 3) طلبکارانی که درخواست مهروموم ترکه را داده اند، حق برداشتن و رفع مهروموم ترکه را دارند. رفع مهروموم ترکه توسط دادگاه بخش انجام می شود. منظور دادگاه بخشی است که برای رسیدگی به امور ترکه صالح می باشد، یعنی دادگاه بخش آخرین اقامتگاه شخص متوفی. چنانچه دادگاه بخش اقدام به رفع مهر وموم ترکه کند، باید روز و ساعت رفع مهر و موم ترکه را تعیین کند. همچنین باید به وراث و موصی له و اگر وصی وجود دارد به موصی نیز وقت رفع مهروموم ترکه را اعلام کند. چنانچه برخی از وراث یا موصی له یا افراد ذینفع محل اقامتشان خارج از حوزه دادگاه بخش باشد، اعلام وقت رفع مهروموم ترکه توسط دادگاه بخش به این افراد لازم نیست ولی چنانچه زمان رفع مهر و موم ترکه به افرادی که محل اقامتشان خارج از حوزه دادگاه بخش می باشد اعلام نشود، دادگاه باید یک نفر را به عنوان جانشین آنها تعیین کند که این فرد می تواند یکی از افراد معتمد محل باشد. دادگاه وی را به عنوان نماینده اشخاص ذینفع غایب دعوت می‌کند تا در حضور این فرد رفع ترکه انجام شود. همان طور که بیان شد در صورتی که افراد ذینفع محل اقامتشان خارج از حوزه دادگاه بخش باشد، دادگاه الزامی به اطلاع رسانی در مورد زمان رفع مهروموم ترکه به این افراد ندارد. چنانچه دادگاه وقت رفع مهروموم ترکه را به این افراد اطلاع ندهد، دادگاه بخش می‌تواند به جای آنها متصدی دفتررسمی را دعوت کند تا در حضور متصدی دفتر رسمی رفع مهروموم ترکه انجام شود. باید توجه داشت که چنانچه افراد و اشخاصی که وقت و زمان رفع مهروموم ترکه به آنها اطلاع رسانی شده بود حضور نیافتند، عدم حضور این افراد مانع رفع مهروموم ترکه نخواهد شد.

غایب یا محجور بودن ورثه

چنانچه بین ورثه متوفی شخص محجور وجود داشته باشد و یا فی مابین وراث متوفی یکی از وراث غایب باشد، رفع مهر و موم ترکه باید در حضورامین و یا قیم آن افراد انجام گیرد. چنانچه وراث که غایب یا محجور می‌باشند امین و یا قیم نداشته باشند، باید در ابتدا توسط دادگاه، امین برای شخص غایب و قیم برای شخص محجور تعیین و منصوب شود، بعد از تعیین امین و قیم حکم رفع مهروموم صادر خواهد شد .

مباشر رفع مهرو موم ترکه

رفع مهروموم ترکه به دستور دادگاه بخش انجام می‌شود اما مباشر و انجام دهنده آن دادرس دادگاه بخش می‌باشد و دادرس دادگاه بخش این اختیار را دارد که رفع مهروموم را به کارمند علی البدل منتقل نماید.

تنظیم صورت مجلس

درهنگام رفع مهروموم ترکه توسط دادرس یا نماینده وی باید صورت مجلسی تنظیم شود که این صورت مجلس باید موارد زیررا دارا باشد 1) نام و مشخصات درخواست کننده ی رفع مهروموم ترکه 2) نام و سمت شخصی که مهرو موم ترکه را انجام می دهد 3) امضاء شخصی که مباشر رفع مهروموم ترکه می باشد و همچنین امضاء بقیه افراد اعم از موصی له و وراث و افراد ذینفع که درهنگام رفع مهروموم ترکه حضورداشتند 4) تمام کسانی که درزمان رفع مهروموم ترکه حضور داشتند نام و مشخصات آنها باید ثبت شود درصورت مجلس باید تمام موارد مذکور رعایت شود و رفع مهروموم باید صحیح و کاملا بی عیب باشد .

چنانچه در بین ترکه اموال و یا نوشته ها و یا اشیای باشد که متعلق به غیر باشد باید به مالک آن بازگردانده شود و چنانچه مالک آن اشیاء حاضر نباشد آن اشیا و اموال متعلق به غیر نگهداری و حفظ می‌شود تا صاحبان اموال پیدا شود .

رفع مهروموم ترکه بدون تنظیم صورت ریز ترکه

در برخی از مواقع رفع مهرو موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه انجام می شود از جمله آن موارد زمانی است که مهر و موم به درخواست بستنکاران انجام شده باشد و ورثه متوفی تعهد نمایند که طلب متوفی را نسبت به بستانکاران پرداخت می‌کنند و یا اینکه خود بستنکار که درخواست مهروموم ترکه را کرده بود، خودش با رضایت خودش درخواست رفع مهروموم ترکه را نماید. چنانچه درخواست کننده مهر و موم ترکه درخواست رفع ترکه بدون تنظیم صورت ریز ترک نمایند، مهروموم ترکه بدون تنظیم صورت ریز ترکه انجام خواهد شد .

دادگاه صالح برای رسیدگی به رفع مهروموم

دادگاه صالح برای رسیدگی به رفع مهروموم ترکه دادگاه بخشی می باشد که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن حوزه بوده ولی چنانچه متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه بخش آخرین محل سکونت متوفی دادگاه صالح برای رسیدگی می باشد. چنانچه در ایران سکونت هم نداشته باشد، دادگاه بخشی صالح به رسیدگی می باشد که اموال غیر منقول متوفی در آن وجود داشته باشد.

روند رسیدگی

چنانکه یکی از وراث یا موصی له یا وصی یا افراد ذینفع بخواهند اقدام به رفع مهرو موم ترکه کنند، باید دادخواستی را به عنوان رفع مهروموم ترکه تنظیم نمایند و مدارک لازم از جمله گواهی انحصار وراثت و قرار مهر وموم ترکه را به دادگاه تقدیم کنند. دادگاه پس از بررسی مدارک لازم حکم رفع مهروموم ترکه را صادر می کند. بعد از صدور حکم دادگاه به رفع مهروموم ترکه، دادرس دادگاه بخش مباشر و مسئول برداشت و رفع مهروموم ترکه می باشد.

70e71c84-e81e-42a7-ac24-faa01447dbc8
تاریخ: 1397/07/21
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698