صفحه اصلی مقاله ها دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی - خلع ید - دعوای ممانعت از حق - دعوای مزاحمت
دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی - خلع ید - دعوای ممانعت از حق - دعوای مزاحمت

دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی - خلع ید - دعوای ممانعت از حق - دعوای مزاحمت

هر آنچه در مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی باید بدانیم؟

مقدمه

قانون از متصرفان قانونی اموال حمایت می‌کند. در لغت متصرف کسی است که مال را در اختیار دارد و از آن به نحوی از انحا استفاده می کند. امروزه در تصرفات داخل در اموال ممکن است که متصرف مالک آن مال باشد یا نه.

از منظری دیگر در معنی لغوی تصرف می توان اینطور قلمداد کرد که تصرف که از آن به ید نیز تعبیر می شود، عبارت است از سلطه و اقتدار مادی که شخص بر مالی مستقیم یا غیرمستقیم دارد.

نمونه حمایت قانونگذار از متصرف دعوای رفع تصرف عدوانی است که به دو طریق حقوقی و کیفری می‌توان آن را اقامه کرد.

رفع تصرف عدوانی به طور اجمالی یعنی، خارج کردن مال از اختیار ید مالک یا متصرف یا ذی‌حق یا قائم‌ مقام قانونی آن مال بدون رضای آنان یا بدون مجوز قانونی و بازگشت آن به متصرف قانونی قبلی آن.

معرفی دعاوی تصرف عدوانی از لحاظ حقوقی

به موجب ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق دال بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقولش را از حیطه تصرفاتش خارج کرده واعاده ی تصرف خود را نسبت به آن مال از دادگاه صالح درخواست می نماید.

اولین مورد از موارد قابل توجه در این امر این است که در طرح دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی مدعی در اثبات ذی حقی خود، تنها به تصرفات سابق خویش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک که ممکن است داشته یا نداشته باشد تمسک نمی جوید و دیگر مورد این که مال مورد مطالبه ی در این دعوا نیز باید از نوع اموال غیرمنقول باشد.

در ماده ۱۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز قانون گذار خروج مال از تصرف متصرف سابق ، بدون رضایت او و به غیر وسیله قانونی را برای تحقق شرط عدوان کافی دانسته است .

ملاک تشخیص تصرف عدوانی و صدور رای رفع آن

مطابق نص ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد. مگر آن که‌ طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌ طریقی دیگر اثبات نماید. نوع تصرف خوانده نیز باید از نوع عدوانی بوده و بدون اجازه از متصرف قبلی واقع شده باشد. همین‌قدر که خواهان اثبات کند مال یا حقی که قبلا در تصرف وی بوده و خوانده به صورت عدوانی یعنی بدون اذن و اجازه وی یا بدون داشتن مجوز قانونی از او، آن را از اختیار متصرف سابق خارج کرده، کافی است تا دادگاه به دعوای رفع تصرف عدوانی به صورت حقوقی رسیدگی کند.

قانون گذار از طریق این دعوا تصرف را مورد حمایت قرار داده است.

چراکه شخصی که ملک را به شکل عدوانی از تصرف خواهان خارج نموده است در صورت محکوم شدن او در دعوا مال را به متصرف قبلی برگرداند حتی اگر هم خود او مالک ملک منظور باشد.

اما دراین میان غائله به اینجا منتهی نمی شود و خواهان باید اثبات نماید درمدتی که عرفا درمال متصرف بوده است ونیزبه شکل قانونی آن به عنوان متصرف درمال تصرف داشته است. به محض این که سابقه تصرف قانونی خواهان محرز شود، دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر خواهد کرد و تشخیص این ها با توجه به عرف با قاضی دادگاه صالح است.

نکته دیگردراین موضوع که قابل توجه است این است که دعوای خلع ید به مفهوم عام آن هر سه دعوای تصرف عدوانی ، تخلیه ی ید و خلع ید به مفهوم اخص را شامل می شود.

اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید در صورت اثبات به محصول مشابه مختوم می شوند و آن نتیجه چیزی جز رفع تصرف غیر قانونی فرد متصرف از مال نیست و از این نگاه با هم مشابهت دارند. اما این دو علی رغم تشابه، در واقع و از لحاظ شکلی با هم متفاوت اند. در دعوای رفع تصرف عدوانی سبق تصرف عدوانی، سبق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات او محور رسیدگی است اما در دعوای خلع ید، دادگاه در صورتی حکم به سود خواهان صادر می نماید که خواهان با ارائه ادله ی متناسب، مالکیت خود را نسبت به ملک مورد دعوا که خوانده آن را انکارمی نماید و نیزغاصبانه بودن ید را اثبات و محرز نماید.

دعاوی تصرف عدوانی از لحاظ کیفری

در کل برای طرح دعوی تصرف عدوانی وجود شرایطی الزام بخش طرح این گونه دعاوی است.

اقامه این دعاوی از لحاظ حقوقی و کیفری بسیار شبیه به یکدیگرند اما برای طرح این دعاوی تفاوت هایی از جمله شرایط الزام بخش برای طرح این گونه دعاوی وجود دارد.

از لحاظ کیفری برای صحت طرح این گونه دعاوی علاوه بر شرایط یاد شده در طرح دعوی رفع تصرف عدوانی از لحاظ حقوقی به دو شرط اساسی مازاد بر آن نیز نیازمندیم.

اولی اثبات رابطه مالکیت خواهان با مال مورد مطالبه و دومی وجود شرط سوء نیت در وقوع تصرف عدوانی خوانده.

در این میان و از لحاظ قانونی، ایجاد تمایز میان دعاوی حقوقی رفع تصرف عدوانی از دعاوی کیفری آن اين منفعت را برای خوانده دارد كه اگر خواهان دعوا در ابتدا عمل خود دعوایی حقوقی مطرح كند، ديگر امكان طرح دعوای كيفری برای او مقدور نیست اما برعكس اين موضوع برای خواهان میسر و امكان‌ پذير خواهد بود.

لازم به ذکر دوباره است که در دعاوی کیفری، دادگاه تنها پس از احراز مالكيت مي تواند حكم به محكوميت متصرف داده و او را مستحق مجازات قلمداد كند.

اما اگر متصرف فعلی سوء نیت در پی عدوانی قلمداد شدن تصرفاتش نداشته باشد و یا با رضایت مالک محل را تصرف کرده و ماذون بوده باشد یا یکی از عناصر و شرایط مجرمیت تصرف عدوانی و عناصر تحقق آن مخدوش باشد، موضوع صرفاً جنبه حقوقی پیدا خواهد کرد و از حوزه حقوق جزا خارج می شود.

c49b580b-7e5d-4f63-90fc-15d6e58482fb
88b3d780-ae32-470b-a270-6bd22db38ece

روند رسیدگی

برای اقامه دعوی رفع تصرف باید به مرجع صالح قضایی آن مراجعه داشت. از آنجا که دعاوی مربوط به رفع تصرف مشمول اموال غیر منقول می شود، حوزه قضایی صالح در روند رسیدگی به این دعاوی دادگاه های عمومی و حقوقی محل وقوع مال غیر منقول می‌باشند.

لازم به ذکر است که طرح این دعوی از جمله دعاوی غیرمالی محسوب شده و روند رسیدگی به این دعاوی نامبرده تابع تشریفات خاص دادرسی نیست و رسیدگی به آنها به شکل فوری و خارج از نوبت در دادگاه های عمومی و حقوقی انجام خواهد گرفت.

در ادامه باید به ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشاره داشت که مقرر می دارد؛ کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا کند.

قابل توجه است که رای دادگاه در دعاوی رفع تصرف، چون این دعاوی از نوع غیر مالی می باشند، درهر حال قابلیت درخواست تجدید نظر از دادگاه تجدید نظر را دارا می باشند. اما تجدید نظر بر خلاف قاعده عام آن مانع اجرای حکم صادره نیست چرا که به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی پس از ابلاغ فورا انجام خواهد شد.

2ae6144a-618c-419c-a3d6-0f8410e15a44

دعوای ممانعت از حق

به موجب نص ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق، از آن به این عبارت تعریف شده است: از تقاضای شخصی که رفع ممانعت از تحصیل حق خود اعم از حق ارتفاق و انتفاع را در ملک دیگری برای خود از دادگاه بخواهد.

نکته قابل توجه در این مورد این است که دادگاه در رسیدگی به این نوع دعوا نیز از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی چون رابطه مالکیت از خواهان را طلب نمی دارد و تنها به این امر رسیدگی می کند که آیا خواهان در گذشته متصرف آن ملک بوده است یا نه و آیا خوانده مانع از تصرف خواهان بدون رضایت وی و به وسیله ی غیر قانونی شده باشد یا خیر. مثالی از آن این مورد می تواند که مثلا : کشاورزی برای آبیاری ملکی که در تصرف دارد آب را از مجرای آبی که در املاک مجاورین یا سایرین قرار دارد عبور می داده است. اما پس از مدتی مالکین این املاک از این امر ممانعت به عمل می آوردند. حال استفاده کننده قبلی از حق ارتفاق مزبور که از آن برای مال غیر منقول خود بهره می برده است را می توانند با توجه به مقررات مربوط به دعاوی تصرف علیه آنها طرح دعوی رفع ممانعت از حق کند.

دعوای مزاحمت

مطابق نص ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات مزاحم است، بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

در این دعوا دادگاه صالح تنها تصرف بدون مزاحمت مسبوق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را از شروط اصلی برای صدور رای مورد توجه قرار می دهد و در صورت احراز این ها و این مورد که مزاحمت خوانده بدون رضایت خواهان و به وسیله ی غیر قانونی بوده حکم به رفع مزاحمت خوانده صادر خواهد کرد.

برای اقامه دعوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی و رفع ممانعت از حق و مزاحمت می توانید از مشاوره حقوقی موسسه حقوقی عدل جویان با استفاده از وکلای جوان و خبره بهره بگیرید.

موسسه ی حقوقی عدل جویان آمادگی پذیرش وکالت و ارائه مشاوره در زمینه دعاوی ملکی و مالی به شما متقاضیان محترم را با افتخار دارد.

تاریخ: 1397/05/27
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698