صفحه اصلی مقاله ها درخواست نصب قیم
درخواست نصب قیم

درخواست نصب قیم

درخواست نصب قیم

بسیاری از مردم جامعه خودشان بدون واسطه و مستقل کارها و امور خود را اعم از مالی و غیرمالی و حقوقی انجام می دهند در این میان ممکن است افرادی وجود داشته باشند که توانایی انجام امور و اعمال شخصی خود را ندارند. بنابراین به کمک و نظارت دیگران در انجام این امور نیازمند می‌باشند به افرادی که در انجام امور و کارها به چنین افرادی کمک می کنند و یا نظارت می کنند در اصطلاح حقوقی قیم گفته می شود چنین افرادی که کارها و امور مربوط به مجنون و سفیه و یا صغیر را انجام داده یا بر اعمال آنها نظارت می‌کند توسط دادستان تعیین و مشخص می شوند

تعیین قیم برای افراد

همه ی افراد پس از تولد حق دارند که تمام اعمال خود را بدون واسطه و مستقل انجام دهند و از تمامی حقوق خود استفاده کنند. بعضی از افراد در انجام این اعمال نمی توانند به طور مستقل و به شکل آزادانه در حقوق خود تصرف کنند. چنین افرادی را افراد محجور گویند که شامل مجنون و صغیر و سفیه می باشد برای افراد محجور قیم تعیین می‌شود. بنابراین برای مجانین و صغار و افراد سفیه که به رشد مالی نرسیده‌اند قیم تعیین و منصوب می‌شود

علت نصب قیم افراد

محجورین نمی‌توانند در حقوق و اموال خود تصرف آزادانه نمایند زیرا که ممکن است در جامعه افرادی سودجو از حجر این افراد سوء استفاده کرده و به آنها ضرر و زیان وارد کنند یا ممکن است خود این افراد در اثر اعمال خود ضرر و زیانی به جامعه و سایر مردم و یا به خود وارد کنند، بنابراین قانون و شارع مقدس برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان به محجورین و ضایع نشدن حق آنها افرادی را به عنوان قیم برای آنها نصب می‌کند تا با مراقبت کردن از این افراد و تحت نظر داشتن آنها مانع از سوء استفاده از آنها و ضایع شدن حق آنها و ورود ضرر و زیان به این افراد شوند

خصوصیات قیم

از اوصاف قیم می توان به امانت و بلوغ و رشد و مسلمان بودن شخص قیم اشاره کرد و اینکه شخص قیم توانایی انجام امور محجور را داشته باشد. اگر محجوری پدر و مادری داشته باشد پدر و یا مادر وی به عنوان قیم وی انتخاب می‌شوند و بر دیگران مقدم می باشند که به این افراد قیم قهری گفته می شود و چنانچه قیم قهری برای فرد محجور وجود نداشته باشد قیم از سایر اقربا انتخاب می‌شود. قیم ها ویژگی ها و خصوصیاتی دارند از جمله اینکه نباید خود تحت قیمومیت دیگری باشند و به فساد اخلاق هم شهرت نداشته باشند.

وظایف و اختیارات قیم

پس از آن که شخصی به عنوان قیم معین گردید وظایف و تکالیفی بر عهده دارد مراقبت از شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مالی و حقوقی با شخص قیم می باشد و همچنین قیم باید قبل از آنکه در اموال مولی علیه تصرفی نمایند لیست تمام اموال و دارایی های خود را به دادستان محل سکونت مولی علیه تقدیم نماید همچنین دادستان یا نماینده دادستان باید هزینه نگهداری از اموال مولی علیه را در یک سال را تعیین و معین نماید و پس از تعیین مخارج و هزینه های مراقبت و نگهداری از اموال مولی علیه قیم باید که فقط به همان میزان تعیینی در سال خرج کند و اگر خواست که بنا به دلایلی بیشتر از مبلغ تعیینی در سال هزینه کند و خرج کند باید به دادستان در جریان گذاشته و از او کسب اجازه نماید.

قیم حق ندارد که از طریق مولی علیه خود با خودش معامله کند یعنی نمی تواند مالی را از مولی علیه به خودش منتقل کند همچنین نمی ‌تواند مالی از خود را به مولی علیه منتقل کند البته که می تواند مال خود را به مولی علیه هبه کند اما نمی تواند از مولی علیه خود، هبه دریافت کند. قیم به هیچ وجه نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را به فروش برساند یا رهن دهد مگر آنکه این عمل به مصلحت مولی علیه باشد که آن هم باید با اجازه دادستان انجام گیرد. همچنین قیم باید هر سال لیستی از تمام دارایی ها و حساب خود را به دادستان تقدیم نماید و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تقدیم اموال و حساب خود به دادستان امتناع ورزد دادستان می‌تواند این قیم را عزل نماید

ضمانت اجرا

اگر شخصی که به عنوان قیم برای فرد محجور انتخاب شده در نگهداری از اموال مولی علیه کوتاهی نماید، شخصا مسئول ضرر و زیانی است که به مولی علیه وارد شده و اگر آشکار شود که قیم از روی عمد و نه جهلا مالی از اموال مولی علیه را جزو دارایی مولی علیه بیان نکرده مسئول ضرر و خسارتی است که از این طریق به مولی علیه وارد شده و چنانچه درج نکردن اموال مولی علیه با سونیت و به قصد ضرر رساندن به مولی علیه بوده ممکن است منجر به عزل قیم شود چنانچه دادستان از قیم تضمینات کافی خواهد و قیم از دادن تضمینات و ضامن سرباز زند، دادستان می تواند قیم را عزل کند .

اجرت قیم

شخصی که به عنوان قیم برای فردی محجور منصوب شده است می تواند در قبال کارهایی که انجام داده تقاضای اجرت و دستمزد کند مقدار اجرت قیم بسته به اینکه چه مقدار کار برای محجور انجام داده و چه مقدار اشتغال از قیمومیت برای قیم حاصل شده و همچنین با در نظر گرفتن محل و مکانی که قیم در آنجا اقامت دارد و مقدار عایدی وی تعیین می گردد.

موانع قیم

نظر به اینکه قیم تمامی امور حقوقی و مالی شخص دیگری را تحت کنترل خود دارد باید ویژگی ها و خصوصیات یک امین را داشته باشد بنابراین دسته ای از افراد هرگز به عنوان قیم انتخاب نخواهند شد از جمله این افراد عبارتند از 1) شخصی که حکم ورشکستگی وی صادر شده و هنوز عمل تصفیه انجام نشده باشد 2) شخصی که به فساد اخلاقی شهرت داشته باشد 3) شخصی که تحت قیمومیت دیگری باشد ۴) فردی که خود او یا اقربای طبقه اول وی با محجور دعوایی داشته باشند

جرایمی که مرتکب شدن به آنها مانع از قیمومیت می شود

ورشکستگی به تقصیر، اختلاس، اعمال خلاف اخلاق و حیثیت و منافی با عفت، سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری

عزل قیم

همانطور که بیان شد قیم همانند امین می باشد که باید ویژگی ها و خصوصیات یک امین را دارا باشد چنانچه قیم این وظایف و مسئولیت‌های خود را انجام ندهد یا تفریط و تعدی قیم موجب ضرر رسیدن به مولی علیه شود ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شده و آن عزل قیم می‌باشد در موارد زیر قیم عزل خواهد شد:1) چنانچه آشکار شود که قیم فاقد اهلیت و صفت امانت بوده 2) قیم ورشکسته شود 3) عدم توانایی و لیاقت و شایستگی قیم در اداره اموال مولی علیه آشکار شود 4) چنانچه بر قیم صفت خاصی شرط شود و قیم فاقد آن صفت باشد ۵) چنانچه قیم محجور حساب تصدی خود را در سال به دادستان در ظرف مهلت یک ماه ارائه ندهد ۷) اگر قیم مالی از اموال مولی علیه را از روی عمد و با سوء نیت بیان نکرده باشد

خارج شدن از قیمومیت

چنانچه عامل و سببی که موجب تعیین قیم برای فرد محجور شده بود از بین برود و رفع شود و شخص از حجر خارج شود دیگر نیازی به قیم نبوده. خارج شدن از قیمومیت ممکن است از طرف مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری از دادگاه تقاضا شود. بعد از تقاضای رفع حجر دادستان وظیفه دارد که این ادعای مولی علیه یا اشخاص ذینفع را بررسی نماید و سپس اظهار نظر نماید و بعد از احراز عدم محجور بودن وی و عدم نیاز به قیم دادگاه حکم رفع حجر صادر می کند و دیگر نیازی به قیم وجود ندارد و چنین فردی می تواند آزادانه در حقوق و اموال و امور مالی و غیرمالی خود تصرف کند لازم به ذکر می باشد که رفع حجر افراد محجور در دفتر مخصوصی ثبت می شود .

روند رسیدگی

در نصب قیم برای شخص محجور دادستان باید بعد از آگاهی از وجود فردی محجور او را به دادگاه معرفی کند و اشخاصی را که برای قیمومیت وی مناسب می‌بیند را معرفی نماید همچنین عموم مردم هم می توانند پس از مشاهده حجر یک فرد از طریق دفاتر خدمات قضایی تقاضای درخواست نصب قیم نمایند پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه افرادی که متقاضی تعیین قیم برای فرد محجور می باشند باید در دادگاه حاضر شده سپس دادگاه بعد از بررسی های لازم و آزمایشات لازم توسط پزشکی قانونی در صورت احراز محجور بودن فرد اقدام به صدور حکم حجر می‌کند و از میان افراد و اقربای نزدیک و در صورت نبودن اقربا از سایر افراد که شایستگی لازم برای قیمومیت را دارند به عنوان قیم محجور منصوب می کند.

1a455fad-7091-41fa-a0c9-f78371b6a239
f8c9bdda-638c-4e35-ba74-ff6ac7e555cb
c272c656-7f3b-4f93-a6c4-90ee4ac76f5a
8a0a7dc8-3ae5-40c0-820e-bf0018b64ed6
3e8b82aa-56e0-429a-ade4-e765e1437391
73f2800a-913e-436d-9cd2-23ea04aa1332
ee52048c-79f3-420f-b093-0e8b67564f0d
تاریخ: 1397/06/14
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698