صفحه اصلی مقاله ها تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن
تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن

تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن

تغییر جنسیت

امروزه به کمک پیشرفت علم پزشکی عمل تغییر جنسیت و کارگزاری نشانه های جنس مخالف در فرد مسیر شده است. این عمل، جراحی آلت تناسلی می باشد که سبب تغییر جنسیت از مذکر به مونث و بالعکس، از خنثی به مذکر یا مونث و نیز دوجنسیتی ها به مذکر یا مونث می شود. تغییر در لغت به معنای هرنوع تبدیل و دگرگونی در وضعیت فعلی نسبت به وضعیت گذشته می باشد. جنسیت نیز بیانگر ماهیت و چیستی موضوع می باشد که زن و مرد مصداقی از آن می باشد. در نتیجه تغییر جنسیت به معنای تبدیل یا اصلاح در جنس زن، مرد یا خنثی می باشد به نحوی که دیگر جنس قبلی محسوب نگردد. احساس به عمل تغییر جنسیت وقتی در فرد نمود پیدا می کند که از لحاظ ذهنی خود را متعلق به جنس دیگر می داند. در واقع اختلال در دو گروه تراجنسی و دوجنسی میل به عمل تغییر جنسیت را در این افراد بیش از سایرین کرده است.

تراجنسی

تراجنسی به فردی اطلاق می شود که از جنسیت خود ناراضی می باشد. این افراد جنسیتی که در ذهن و روان خود دارند را با جنسیتی که در ظاهر خویش از آن برخوردارند در تضاد می بینند. در واقع خود را متعلق به جنس مقابل می دانند. مشکل این افراد فقط و فقط اختلال ذهنی و تعلق خویش به جنس دیگر است وگرنه از هیچ مشکل جسمانی یا ضعف جنسیتی برخوردار نمی باشند.

دوجنسی

دوجنسه ها افرادی هستند که از بدو تولد دارای ابهام هویت جنسی هستند. آلت تناسلی در این افراد بینابین می باشد. این افراد ممکن است در ظاهر غالب بر یک جنس باشند ولی در اندام جنسی یا نوع صدا و رفتار و خصوصیات اخلاقی به جنس دیگر نزدیک تر باشند.

چگونگی مجوز عمل تغییر جنسیت

برای انجام عمل تغییر جنسیت قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده است و اینطور نمی باشد که هرکس از جنسیتش ناراضی باشد قانونا بتواند تغییر جنسیت دهد. به لحاظ شرعی اهل تشیع عمل تغییر جنسیت را با دو شرط: الف) تغییر جنسیت باید به صورت کامل صورت بگیرد و ب) بیماری اختلال جنسی قطعی و واقعی باشد، برای دو گروه بیماران تراجنسی و دو جنسی ها بلااشکال دانسته است. راه های دریافت مجوز جراحی برای این عمل به دو صورت ذیل می باشد:

راه اول

1- مراجعه به روانپزشک معتبر و صلاحیت دار.

2- گذراندن دوره روان درمانی.

3- دریافت تاییدیه ترنس بودن از جانب روانپزشک.

4- انجام آزمایش های تشخیص سطح هورمون برای اطمینان از اینکه فرد دچار اختلال هورمونی یا کروموزومی نیست.

5- مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست تغییر جنسیت و تغییر نام در شناسنامه.

6- ارجاع فرد تراجنسی از دادگاه به پزشکی قانونی برای تاییدیه مدارک پزشکی.

7- تایید پزشکی قانونی و ارجاع به قاضی.

8- دریافت حکم قاضی مبنی بر جواز تغییر جنسیت و تغییر نام در شناسنامه.

راه دوم

1- مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست تغییر جنسیت و تغییر نام در شناسنامه.

2- ارجاع فرد به پزشکی قانونی.

3- معرفی به روانپزشک معتبر و گذراندن مراحل روان درمانی.

4- انجام آزمایش های تشخیص سطح هورمون برای اطمینان از اینکه فرد دچار اختلال هورمونی یا کروموزومی نیست.

5- تایید از طرف روانپزشک و ارجاع به پزشکی قانونی.

6- تایید از طرف پزشکی قانونی و ارجاع به قاضی.

7- دریافت حکم قاضی مبنی بر جواز تغییر جنسیت و تغییر نام در شناسنامه.

تغییر جنسیت و تاثیرات آن

تغییر جنسیت در دو بعد فردی و اجتماعی زندگی افراد تاثیرگذار خواهد بود. از بعد اجتماعی دسته ای از حقوق و ارتباطات فرد به اعتبار هویتی که در گذشته داشته کمافی سابق بدون خلل ادامه می یابد. اما بخشی از موقعیت و روابط اجتماعی افراد در گرو جنسیت سابق بوده و با تغییر جنسیت از آن ها محروم یا امکان برخورداری از آن ها برای وی ایجاد می شود. مانند تصاحب منصب قضا که مختص اقایان می باشد یا کاندید ریاست جمهوری که یکی از شرایط آن ذکور بودن می باشد. از بعد فردی نیز تغییر جنسیت بر تمام حقوق اکتسابی و انتسابی افراد اثرگذار خواهد بود. برخی از این موارد عبارتند از:1- تغییر جنسیت و مساله بقای ازدواج 2- تغییر جنسیت و ولایت بر فرزندان 3- تغییر جنسیت و مساله مهریه 4- تغییر جنسیت و مساله عده 5- تغییر جنسیت و وضعیت ارث

1- تغییر جنسیت و مسئله بقای ازدواج

به موجب تعریف قانونی ازدواج به معنای ایجاد علقه زوجیت میان زن و مرد می باشد. قانونگذار ازدواج افراد همجنس با یکدیگر را ممنوع اعلام کرده است. در نتیجه در صورت تغییر جنسیت توسط یکی از زوجین نکاح باطل می شود. حال اگر هر کدام از زوجین به فواصل زمانی تغییر جنسیت دهند نیز همین حکم جاری می باشد و نکاح ایشان باطل خواهد بود. حالت دیگر زمانی است که زوجین همزمان دست به عمل تغییر جنسیت زنند؛ در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد: عده ای معتقدند که برای دوام زوجیت اختلاف جنسیت کافی است و ازدواج سابق کماکان صحیح و نافذ می باشد. در مقابل عده ای از دکترین اعتقاد دارند که نکاح سابق باطل می باشد چراکه در سند رسمی عقد، طرفین در جایگاه زن و مرد بوده و با تغییر جایگاه ناشی از تغییر جنسیت نیاز به نکاح مجدد می باشد.

2- تغییر جنسیت و ولایت بر فرزندان

ولایت به معنای سرپرستی بوده و منظور از آن هرگونه تربیت و اقدام در جهت اداره کردن اموال و دارایی محجورین می باشد که بر عهده پدر و جد پدری می باشد. هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد ولایت وی از بین می رود و جد پدری و در غیاب وی حاکم، ولی صغیر یا مجنون یا سفیه می شود. علت این امر هم مشخص است. با تغییر جنسیت، پدر دیگر مرد شناخته نخواهد شد تا بتواند ولی باقی بماند. در خصوص تغییر جنسیت مادر نیز همین حکم جاری است و وی علیرغم تغییر جنسیت نمی تواند ولایت فرزند خویش را برعهده بگیرد. فقط حق حضانت مادر حتی اگر تغییر جنسیت دهد تا سن مقرر در قانون که 7 سالگی می باشد پابرجا خواهد بود. علت این امر در شرع چنین آمده است که مادر طفل شخصی است که طفل از تخمک و در شکم وی پرورانده شده باشد و تغییر جنسیت در موارد اخیر خالی از تاثیر است.

3- تغییر جنسیت و مسئله مهریه

صداق یا مهریه جزء حقوق مالی زوجه در نکاح می باشد که هیچ عاملی همچون طلاق، اعسار، مجرمیت، فوت هریک از زوجین و ... تاثیری در آن ندارد و به مجرد انعقاد عقد، تحت مالکیت زوجه درمی آید. تغییر جنسیت در دو فرض تاثیرگذار بر مهریه می باشد. تغییر جنسیت پیش از نزدیکی و بعد از نزدیکی.

هرگاه پیش از انجام رابطه زناشویی عمل تغییر جنسیت انجام شود مهریه ای به زوجه تعلق نمی گیرد چراکه نکاح باطل می شود. با انتفای علت موضوع نیز منتفی می شود و در صورت پرداخت مهریه زوجه مکلف به استرداد آن می باشد. در مقابل برخی حقوقدانان معتقدند نصف مهر به زوجه تعلق می گیرد به شرطی که تغییر جنسیت با اجازه شوهر بوده باشد یا خود شوهر تغییر جنسیت داده باشد.

هرگاه پس از انجام رابطه زناشویی تغییر جنسیت صورت پذیرد مهریه تمام و کمال پرداخت خواهد شد و زوج به استناد تغییر جنسیت خود یا زوجه نمی تواند از پرداخت مهریه استنکاف نماید. در این خصوص دکترین معتقدند اگر زوجه بدون اجازه تغییر جنسیت دهد باتوجه به اینکه سبب اضرار به شوهر خویش گردیده است، هیچگونه حقی در مطالبه مهریه نخواهد داشت.

4- تغییر جنسیت و مسئله عده

تغییر جنسیت مانند مرگ و طلاق می باشد و زوجه می بایست عده نگه دارد تا مشکلی از باب حرمت شرعی و تداخل نسل به وجود نیاید؛ این دیدگاه در خصوص تغییر جنسیت زوج می باشد. در خصوص تغییر جنسیت زوجه بیان شده است چون ایشان از مونث به مذکر تغییر جنسیت داده اند خود به خود مسئله عده و حرمت آن منتفی می باشد.

5- تغییر جنسیت و وضعیت ارث

در خصوص ارث بری میان پدر یا مادر تغییر جنسیت داده با فرزند ارتباطی دو طرفه وجود دارد که بررسی می نماییم. اگر فرزند تغییر جنسیت دهد و پدر یا مادر وی فوت نمایند، فرزند بر اساس جنسیت زمان حال حاضر که دارد از آنان ارث می برد و جنسیت گذشته ارتباطی در تقسیم سهم الارث ندارد. اگر پدر یا مادر فرزندی تغییر جنسیت دهد و از قضا شرایط سبب شود که از فرزند خود ارث ببرد (فرزند پیش از والدین فوت نماید) در این صورت تغییر جنسیت تاثیری در سهم الارث والدین نداشته و آنها به اعتبار جنسیت سابق خویش از فرزند متوفی خود ارث می برند. یعنی اگر پدری تغییر جنسیت دهد و فرزندش فوت کند پدر با وجود آنکه در حال حاضر مونث محسوب می شود اما سهم الارث پدر بودن خود را میبرد. در خصوص سایر طبقات نیز تغییر جنسیت سبب می شود سهم الارث فرد بر اساس جنس جدید محاسبه شود. برفرض مثال خواهر دیروز با تغییر جنسیت برادر امروز خواهد بود و دوبرابر اناث ارث می برد و همینطور سایر طبقات. عمه عمو می شود و دایی خاله و بالعکس.

تاریخ: 1397/11/30
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698