صفحه اصلی مقاله ها مشاوره حقوقی افراز املاک مشاع
مشاوره حقوقی افراز املاک مشاع

مشاوره حقوقی افراز املاک مشاع

هر آنچه به مشاوره حقوقی افراز املاک مشاع باید بدانیم؟

افراز و تقسیم مال مشاع در قوانین ملکی

در خصوص مشاوره حقوقی افراز املاک مشاع در ابتدا لازم است اصطلاحات حقوقی تعریف و مورد بررسی قرار گیرد:

اشاعه چیست؟ اشاعه را مالکیت در هر جز از مالی را بین چند شخص گویند. یعنی حق مالکیت هر شریک منتشر در مجموع است و تصرف از هیچ بخشی از مال مورد نظر در انحصار هیچ یک از مالکین نیست. همه ی شریکان بر مال حق عینی و مستقیم دارند ولی این حق متناسب است بر میزان سهم الشرکه خود که در این اجتماع به هر کدام تعلق دارد. بدین ترتیب باید گفت: سهم هر شریک از نظر مادی در تمام مال و از لحاظ اعتباری و به اعتبار حقوقی و قانونی نسبت معینی از آن است که معنای ماده ۵۷۱ قانون مدنی را در این تحلیل مبرهن سازد.

لازم به ذکر است که اشاعه را شرکت مدنی نیز خوانده اند.

افراز چیست؟ افراز را به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر گویند. در اصطلاح حقوقی در واقع جداسازی سهم هر یک از شرکای ملک یا مالی است که یا از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام می پذیرد.

در این حال هرگاه مالی بیشتر از یک نفر مالک داشته باشد و هر مالک حق تصرف در جزء جزء ملک را داشته باشد، به آن مال، مال مشاع می گویند. گاه در اشاعه مالکیت به صورت ارادی اتفاق می افتد و گاه این اشاعه، مانند ارث، به شکل قهری منتقل می شود. گاهی اوقات به دلیل مصائب و سختی هایی که مالکیت مشاعی به همراه دارد، بحث افراز مال مشاع پیش می آید که این مالکیت را به مالکیت مفروز مبدل می کند. افراز، یا همان فرآیند جزء به جزء کردن مالکیت شرکا، می تواند به صورت توافقی بین مالکان اقدام شود یا اینکه توسط دادگاه به اجبارا و قهرا دستور به افراز ملک مشاع صادر شود.

اصل قابل توجه در بحث افراز وجود شراکت و شریکی بودن طرفین و مشاع بودن مال مورد نظر است و حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد.

نکته قابل توجه در بحث تفکیک و افراز و وجوه تفاوت اصطلاحی آنان این است که در تفکیک سهم تمام سهم الشرکه شرکا جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود و یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌ تر تقسیم می‌شود و به شکل مفروز تفکیکی تغییر پیدا می کند اما در افراز فقط سهم خواهان مفروز شده و ما بقی ملک به شکل گذشته خود یعنی مشاع بین همان شرکا در فرض تعدد آنها باقی می ماند.

درخواست تقسیم مال مشاع به خواست هر یک از مالکین مشاع انجام خواهد پذیرفت ولی در موارد زیر تقسیم مال مشاع امکان پذیر نمی باشد:

– مطابق ماده ۵۹۸ قانون مدنی هرگاه در اشاعه ، مالکین ملک مشاع به وجه التزامی از تقسیم منع شده باشند. در نتیجه آن عملا از طرح درخواست افراز منع شده اند.

– با توجه به ماده ۵۹۳ قانون مدنی در صورتی که افراز مال مشاع، موجب ضرر برای یکی از مالکین مشاع گردد. مگر در موردی که ذی نفع به تقسیم رضایت دهد.

– در صورتی که تقسیم مال مشاع، موجب زیان و ضرر قابل توجه گردد این مورد استثنایی است که رضایت شریک هم اثربخش در صدور مجوز برای تقسیم مال مشاع نخواهد.

طرق مختلفی برای تقسیم اموال مشاع موجود است که این شیوه ها به موجب مواد قانونی از این قرار می باشند:

افراز: عرفا اولین راه برای تقسیم همین مورد است. به این معنا که در هر شرایطی که مال مشاع به صورت مثلی بوده و قابلیت تقسیم به تساوی را داشته باشد از این امر استفاده می کنیم.

فروش: مطابق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی در شرایطی که ملک یا مال مشاع غیر قابل تقسیم باشد، هر یک از شرکای مال می توانند بدون نیاز به اذن و رضایت شرکای دیگر، درخواست فروش مال مشاع را از جهت تقسیم و تحصیل سهم الشرکه خود به طور مجزا را از دیگر شرکا از مرجع صالح بخواهند.

از موارد دیگر تحقق تقسیم مال می توان به تعدیل و تعدیل به رد مال اشاره کرد.

فروش ملک مشاع

مواد ۳۵۰ و ۴۷۵ قانون مدنی اعلام می دارد که شرکای اموال مشاع می توانند در سهم خود تماما هرگونه تصرف حقوقی را داشته باشند. من باب مثال آن مال را صلح کند و یا اجاره دهد. چراکه سهم الشرکه هر شریک به تنهایی و مجزا نیز دارای تمامی اوصاف قاعده و اصل مالکیت می باشد. اما در هر صورت که هر یک از شرکا اراده بر انجام اعمال مادی چون تسلیم مال به خریداری را داشته باشد اجازه تمام شرکای دیگر برای قانونی بودن این عمل شرطی اساسی است. در ادامه باید افزود که این امر در زمینه فروش مشاعات آپارتمان نیز صادق است.

4a378969-0887-438c-913e-696f19330bfa
992ac472-271c-49de-bba8-1e6e604f84ea
5bb3c7b8-4577-40c1-a17d-47171d757c70
d00da231-36be-4446-ab51-4dad8009b47d

روند رسیدگی

با اشاره به ماده ۳۱۵ قانون امور حسبی بعد از اینکه دادگاه درخواست تقسیم مال مشاع را دریافت کرد، کارشناسانی را برای بررسی قابلیت افراز ملک و همچنین برای ارزیابی قیمت مال مشاع در جهت قیمت گذاری برای فروش در موقع نیاز و یا غیر قابل تقسیم بودن ملک مشاعی، تعیین می کند.

با این حال در صورتی که ملک مشاع غیر منقول باشد برای این که ملک تقسیم شود، باید جریان ثبتی آن در اداره ثبت مختومه باشد و موضوع مالکیت ملک مورد نزاع نباشد. چراکه در غیر این صورت قرار بر رد دعوا از سوی قاضی دادگاه صادر می شود.

در صورتی که کارشناس ملک را قابل تقسیم نداند، تصمیم کارشناس مورد تایید دادگاه بوده و همین تصمیم قطعی است و طرفین می توانند به نحوی از انحا برای تقسیم تراضی و اقدام کنند. از دیگر طرق تحصیل افراز میتوان به تقسیم مباحات اشاره داشت.

تقسیم مباحات: با عنایت به ماده ۳۱۹ قانون امور حسبی هرگاه ملک از جهت فروش هم غیر قابل افراز باشد شرکای آن مال می توانند به جهت بهره برداری از منافع و ثمرات مال مشاع به شکل مفروز و مجزا اقدام کنند. در صورتی که شرکا بعد از تقسیم به تعدیل سهام و تقسیم هم تراضی نکنند سهام آنان به قید قرعه معین خواهد شد.

مراجع صالح برای تقسیم اموال مشاع

طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع برای تقسیم مال مشاع، دو مرجع تخصصی و عمومی وجود دارد که هر کدام بر اساس شرایطی و ضوابط حیطه صلاحیت خود به رسیدگی درخواست تقسیم مبادرت می دارند. در حال حاضر، دو مرجع در رسیدگی به این موارد : محاکم دادگستری و ادارات ثبت می باشند.

در قانون افراز املاک مشاع، به قوانین فروش ملک مشاع و افراز آنان پرداخته شده است. مطابق مفاد مواد این قانون، واحد ثبتی مستقر در محدوده مال مشاع مسئول افراز مال مشاع است و از شرایط اقدام به تقسیم ملک مشاعی عدم وجود سند مالکیت معارض در تقابل با سهم الشرکه منظور را شرط تحقق این تصرف حقوقی از منظر قانونی آن می داند.

ادارات ثبت فقط زمانی صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارند که عملیات ثبتی مختومه باشد. بنابراین: هر زمانی که عملیات و فرآیند ثبتی ملکی در ادارات ثبت مختومه نشده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز اموال غیرمنقول ، دادگاه‌های عمومی و حقوقی محلی است که آن ملک در آن حوزه قضایی واقع شده است.

همچنین طبق مفاد مواد این قانون، اگر واحد ثبتی رای به عدم امکان تفکیک واحد ثبتی صادر نماید، هر یک از شرکا می توانند نسبت به ارائه دادخواست فروش مال مشاع به دادگاه های عمومی و حقوقی و به شکل مجزا اقدام نمایند.

نکته) اقامه دعوا تقسیم در محاکم با ارائه دادخواست افراز مطرح می‌شوند و در آن باید الزاما به طرفیت همه شرکا طرح دعوا شود چرا که در غیر این صورت مرجع صالح قرار بر رد دعوا صادر خواهد کرد.

با این حال که ایجاد اشاعه ممکن است به شکل اختیاری یا اجباری مثل اشاعه در ورثه متوفی باشد باشد ولی اتمام آن باید به حکم دادگاه مختوم شود تا افراز آن دارای اثر حقوقی برای شرکا باشد.

4892e8a2-98ba-4c03-8be4-8cf4c22ebf85
cd2b178b-d472-428c-8439-278891962783

مراحل اقدام

امروزه اقامه و طرح دادخواست به شکل الکترونیکی در سامانه ثنا انجام میشود. در صورت استفاده از وکیل او میتواند از این طریق اقدام به ثبت دادخواست نماید و بعد از این مرحله باید برای تعیین دادگاه و ادامه این فرآیند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد.

برای اقامه دادخواست افراز املاک مشاع می توانید از مشاوره حقوقی موسسه حقوقی عدل جویان با استفاده از وکلای جوان و نخبه بهره بگیرید تا به نتایج بهتری در پرونده خود برسید. موسسه ی حقوقی عدل جویان آمادگی پذیرش وکالت و ارائه مشاوره در زمینه دعاوی ملکی به شما متقاضیان محترم را با افتخار دارد.

تاریخ: 1397/06/17
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698