صفحه اصلی مقاله ها اخراج ثلث از ترکه
اخراج ثلث از ترکه

اخراج ثلث از ترکه

اخراج ثلت ترکه

افراد ممکن است پیش از مرگ وصیتی کنند و قسمتی از اموال و دارایی خود را به اشخاص و افراد دیگری وصیت کنند. اما باید توجه داشت که از وصیتی که افراد انجام می دهند. تنها ثلث اموال آنها را در بر می گیرد و به موصی له یا کسی که به نفع او وصیت شده اختصاص پیدا می‌کند. نظر به اینکه انسان پس از مرگ دیگر مالکیتی نسبت به اموال خود ندارد و اهلیت وی برای مالکیت اموال زایل می شود. طبق قوانین اموال متوفی به وراث او می رسد و مالکیت این اموال بین وراث تقسیم می شود. در این میان افراد حق دارند تا قبل از مرگ قسمتی از اموال خود را به غیر از وراث هم منتقل نماید. چنان چه شخص متوفی در زمان حیات خودش وصیتی برای فردی کرده باشد، وصیت تا ثلث اموالش را در بر می گیرد و شخص موصی له می تواند به واسطه وصیت نامه فقط تا ثلث اموال متوفی را مالک شود.

تعیین اموال متوفی

قبل از آن که اموال متوفی به وراث وی منتقل شود شارع و قانونگذار انجام یک سری اقدامات را لازم می داند. از جمله این اقدامات لازم قبل از تقسیم ارث مهرو موم ترکه به درخواست وراث می باشد. این عمل جهت حفظ حقوق وراث و یا موصی له و سایر اشخاص ذینفع می باشد. تحریر ترکه نیز از دیگر اقدامات قبل از تقسیم ترکه می باشد که در تحریر ترکه مقدار و میزان اموال متوفی در زمان حیات متوفی معین و مشخص می‌شود. تمامی حساب های بانکی و اموال و دارایی وی را معین می‌کنند. البته در کنار تمام دارایی ها باید دیون و مطالبات مالی متوفی را معین کننند. مسئول انجام تحریر ترکه خود وراث می باشند.

مالکیت وراث و موصی له بر اموال متوفی

برای مالکیت وراث و موصی له نسبت به اموال متوفی ابتدا باید تمام اموال و دارایی های متوفی در زمان حیات وی مشخص کرد و در کنار آن حقوق و مطالبات سایر افراد که با شخص متوفی معاملات مالی و حقوقی انجام داده‌اند، نیز معین گردد. این حقوق و مطالبات بستانکاران باید از ترکه پرداخت شود. همچنین ممکن است متوفی اموالی از خود را طی یک وصیت نامه به دیگری غیر از وراث یعنی شخص ثالث منتقل کرده باشد. بنابراین باید بعد از تعیین اموال و پرداخت دیون و مطالبات سایر افراد به وصیت متوفی نیز به میزان ثلث مقدار باقی مانده از ترکه انجام شود. سپس نوبت به وراث می رسد که آنچه از ترکه باقیمانده فی مابین بین وراث تقسیم می‌شود.

اخراج ثلث

بعد از تعیین و تکلیف اموال و دارایی‌های متوفی که در اصطلاح حقوقی به آن تحریر ترکه گفته می شود. اگر شخص متوفی مالی را برای شخصی که در اصطلاح موصی له خوانده می شود. وصیت کند بعد از تحریر ترکه ثلث اموال متوفی از ترکه متوفی خارج می شود تا به وصیت متوفی اعم از نقل و انتقال مال یا سپردن امور به شخص دیگری عمل شود و مابقی اموال متوفی در اختیار وراث قرار می گیرد. زمانی ثلت ترکه متوفی به وراث تعلق می گیرد که متوفی به صورت کتبی وصیت نامه ای برانتقال ثلث اموال به دیگری کرده باشد. لازم به ذکر است که ابتدا باید ثلث ترکه از اموال متوفی خارج شود، سپس نوبت به وراث می رسد.

وصیت مازاد بر ثلث ترکه

ممکن است که متوفی طی وصیت نامه ای که نوشته بیش از ثلث ترکه خود را برای موصی له وصیت کند. چنانچه میزان موصی به بیش از ثلث ترکه باشد خارج کردن بیش از ثلث ترکه و تنفیذ مازاد بر ثلث ترکه باید با اجازه و اذن وراث انجام گیرد. اگر وراث رضایت دهند که بیش از ثلث ترکه به موصی له انتقال یابد، این انتقال بیش از ثلث ترکه انجام خواهد گرفت و چنانچه وراث متوفی به وصیت متوفی که انتقال بیش از ثلث ترکه می باشد، اعتراض کنند و بر انتقال بیش ثلث ترکه رضایت ندهند، تنها به اندازه ثلث ترکه به موصی له منتقل خواهد شد و از انتقال بیش از ثلث ترکه جلوگیری خواهد شد.

تعیین حق انتفاع برای موصی له

ممکن است که موصی، به سبب وصیت نامه حق استفاده بردن و یا حق انتفاع از ملک خود را برای مدت طولانی و یا ممکن است به اندازه عمر موصی له بر وی انتقال دهد. در این حالت نیز ثلث اموال متوفی به موصی له تعلق می گیرد. به این صورت که بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می شود. سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از طرف حساب می شود، اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده باشد و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد، قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود و به موصی له تعلق می گیرد.

روند رسیدگی

چنان چه موصی له خواهان مالکیت بر موصی به باشد، باید دادخواستی با عنوان تحریر ترکه تنظیم نماید، پس از تعیین تاریخ تحریر ترکه دادگاه از همه وراث و بستانکاران و وصی دعوت به عمل می آورد تا در جلسه حضور پیدا کنند و پس از تحریر ترکه و تعیین تکلیف اموال و دارایی های متوفی و دیون و مطالباتی که سایر اشخاص نسبت به متوفی دارند. باید در ابتدا دیون و واجبات مالی متوفی پرداخت شود. سپس نوبت به وصیت متوفی می رسد وصیت متوفی تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه به موصی له منتقل می شود. چنانچه مال وصیت شده و یا موصی به بیش از ثلث اموال و ترکه متوفی باشد، در صورت اجازه وراث به موصی تقدیم خواهد شد.

تاریخ: 1397/07/15
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698