صفحه اصلی مقاله ها ابلاغ رای داوری و شرط داوری
ابلاغ رای داوری و شرط داوری

ابلاغ رای داوری و شرط داوری

تعریف داوری

در گذشته از راه های ابتدایی حل اختلاف میان افراد رفتن پیش ریش سفید، کدخدا و بزرگتر فامیل بود. امروزه همین روال به شکل رسمی تری جاری می باشد. به طوری که هرگاه میان اشخاصی ضمن معامله یا قراردادی اختلاف حاصل گردد با توافق یکدیگر یا توصیه دادگاه به نهاد داوری مراجعه می کنند. در واقع داوری به حل و فصل خصومت توسط شخص یا اشخاصی در خارج از دادگستری که از لحاظ اعتماد و درستی مورد تایید طرفین می باشند، گفته می شود. از مبحث داوری در قانون آئین دادرسی مدنی سخن گفته شده و مورد حمایت قانون گذار واقع شده است (مواد 454 الی 501 ) به طوریکه در ماده 454 از قانون فوق الذکر بیان گردیده:« کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»

از ماده برداشت می شود که:1- با سپردن دعوا و اختلاف به داوری، طرفین دادگاه را از مداخله خارج می نمایند. 2- داوری به دو دسته اختیاری و اجباری تقسیم می شود. در داوری اختیاری طرفین در انتخاب داور یا داوران تراضی دارند ولی در داوری اجباری هیچ یک از طرفین یا یکی از آن ها تمایلی در رجوع به داور ندارند.

شرایط داوری

از شرایط اولیه برای ارجاع اختلاف به داوری، اهلیت طرفین می باشد. مقنن از واژه اشخاص به طور عام استفاده نموده است و این بدان معنا می باشد که اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی در صورتی که دارای اهلیت باشند، می توانند اختلاف را به داوری ببرند.

شرط دیگر در این زمینه این است که اگر در ضمن عقد اصلی یا پیش از حادث شدن اختلاف، در قرارداد علی حده ای توافق بر داوری شود می بایست مدت زمان داوری و موضوع و مشخصات طرفین اختلاف احتمالی، روشن شود.

شرط دیگر فرد بودن تعداد داور یا داورین می باشد. یعنی برای حل اختلاف در داوری داور یا داوران باید یک، سه یا پنج داور باشند که در صورت اختلاف نظر داوران با یکدیگر نظر اکثریت لازم الاجرا شود.

روند رسیدگی توسط داور

داور پس از اعلام قبولی خود، رسیدگی به موضوع را در دست می گیرد و برای تشکیل جلسات و محل و زمان آن تعیین وقت می نماید. لازم به ذکر است که در داوری اجباری که ارجاع به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید ولی در داوری اختیاری نیاز به این تشریفات برای ابلاغ نمی باشد. پس از ارجاع امر به داور، وی به بررسی ادله و مدارک طرفین پرداخته و در صورت نیاز به استماع اظهارات طرفین آن ها را به جلسه رسیدگی دعوت می کند. ضمنا داوران در موارد لزوم که نیاز به اخذ نظر کارشناسان رسمی دارند از علم و نظر کارشناسی آن ها در رابطه با موضوع اختلاف بهره مند می شود.(ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی)

اگر داوران حق مصالحه داشته باشند سعی در استفاده از این حق و حل و فصل اختلاف می نمایند. البته نباید فراموش کرد که تعیین داور با حق صلح و سازش مانع از این نیست که در ظرف مدت قانونی به رأی داور اعتراض شود.

ابلاغ رای داوری

اعمال قواعد ابلاغ در داوری صور مختلف دارد به نحوی که بعضا منجر به اعتبار یا بی اعتباری رای داور می شود. انواع ابلاغ در مبحث داوری عبارتند از: ابلاغ جریان رسیدگی و جلسات داوری، ابلاغ دستورهای موقت و تامینی، ابلاغ نظریه داوری که ممکن است داوران به عنوان پیشنهاد اولیه به طرفین ارائه دهند و سرانجام ابلاغ رای نهایی داوری.

1- ابلاغ های حین رسیدگی در داوری

در مورد ابلاغ های در حین داوری مسئله اصلی این است که چطور می شود به اصحاب دعوا دسترسی یافت و آن ها را برای استماع اظهاراتشان و دفاع از حقوق خویش مطلع نمود؟ در پاسخ باید گفت: با توجه به مجزا بودن نهاد داوری از دادگستری داور نمی تواند از ماموران ابلاغ برای ابلاغ استفاده نماید. لذا می بایست برای ابلاغ به اصحاب دعوا، از سایر طرق مانند: به وسیله تلفن، پست، تلگراف و فاکس و... استفاده کند و حتی با مراجعه مکرر به محل سکونت یا اقامت خوانده یا هر محل دیگری که حدس می زند در آنجا باشد، ابلاغ را به نحو اطمینان بخشی انجام دهد.

نباید فراموش کرد که ابلاغ تنها برای آگاهی طرفین نیست بلکه در مورد خود داور نیز باید محقق شود. این امر در جایی که داوران متعدد باشند نمود پیدا میکند. زیرا در این موارد، همه داوران حق و تکلیف دارند که از فرایند رسیدگی مطلع شوند و در تصمیم گیری شرکت نمایند. ماده 484 قانون بیان می دارد:« داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.»

2- ابلاغ های بعد رسیدگی در داوری

پس از اینکه داور به موضوع رسیدگی نمود می بایست نظر خود را اعلام نماید. در این خصوص ماده 485 قانون مقرر می دارد:« چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه، اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد» پس از صدور رای توسط داور یا داوران، کسی که رای علیه او صادر شده باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور، آن را اجرا کند در غیر این صورت، پس از درخواست محکوم له از طریق دادگاه ملزم به اجرا خواهد شد.

نکاتی در رابطه با داوری و ابلاغ

  1. صرفه جویی در وقت و هزینه و کاهش تشریفات قانونی در مراجعه به داوری نسبت به دادگستری.
  2. افراد ورشکسته و محجور نمی توانند به سمت داور تعیین گردند.
  3. اگر موضوعی ای که در دادگاه طرح شده به داوری ارجاع شود، می گوییم منازعه به داوری ارجاع شده (ارجاع منازعه به داوری) و اگر هنوز در دادگاه مطرح نگردیده باشد، می گوییم اختلاف به داوری ارجاع گردید.
  4. اگر مدت داوری در قرارداد تعیین نشده باشد مطابق قانون مدت مذکور سه ماه می باشد.
  5. در صورت عدم صدور رای داوری در موعد مقرر، رای باطل بوده و قابلیت اجرا ندارد.
  6. از مواردی که پیش از صدور رای منجر به زوال داوری می شود می توان به فوت یا حجر طرفین اشاره نمود.
  7. ابلاغ رایی ممکن است که از نظر قانونی نیز صحیح بوده و قابلیت ابلاغ داشته باشد.
  8. با توجه به محدودیت مهلت داوری، منتفی شدن سمت داور بعد از صدور رای و عدم پیش بینی حق واخواهی در مورد رای داور، صدور رای غیابی موضوعیت نخواهد داشت.
  9. اگر دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود، امر ابلاغ نیز با همین دادگاه می باشد نه دادگاه نخستین؛ به عبارت دیگر، داور باید رای را به دادگاهی تحویل دهد که دعوا نزد آن است.
  10. دعوایی که با نمایندگی دادستان، در صورت ارتکاب جرم مطرح می شود قابل ارجاع به داوری نیست.( دعاوی عمومی)

جهات شکایت از رای داوری

درست است که داور یا داوران با نظر طرفین دعوی انتخاب می شوند ولی ممکن است تصمیم داور در نهایت منجر به اجحاف در حق یکی از طرفین یا حتی شخص ثالث که نسبت به انتخاب داور نظری نداشته، شود. به همین منظور راه های شکایت از داور بر اساس موضوعات مختلف پیش بینی شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1- رای داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده صادر شده باشد.

2- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

3- صدور رای توسط داوران غیر مجاز.

4- فاقد اعتبار بودن موافقت نامه ی داوری.

5- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد.

6- در صورتی که رای داور، مخالف با قوانین موجد حق باشد.

تاریخ: 1397/11/01
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698