صفحه اصلی مقاله ها ابطال رای داور
ابطال رای داور

ابطال رای داور

مقدمه

پس از ارجاع امر به داور، وی رسیدگی به موضوع را در دست می گیرد و برای تشکیل جلسات و محل و زمان آن تعیین وقت می نماید. داور به بررسی ادله و مدارک طرفین پرداخته و در صورت نیاز به استماع اظهارات طرفین، آن ها را به جلسه رسیدگی دعوت می کند. ضمنا داوران در موارد لزوم که نیاز به اخذ نظر کارشناسان رسمی دارند از علم و نظر کارشناسی آن ها در رابطه با موضوع اختلاف بهره مند می شود.(ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی)

ابطال رای داور

با اتمام رسیدگی، داور اقدام به صدور رای مقتضی می نماید. درست است که داور عموما طبق توافق و با معرفی طرفین انتخاب می شود ولی ممکن است رای صادره سبب اجحاف در حق یکی از طرفین شده و یا خلاف قوانین باشد. در نتیجه رای باطل بوده و با اعتراض هریک از طرفین دعوی، رای صادره ابطال و رسیدگی مجدد صورت می گیرد. جهات ابطال رای داور به موجب ماده 489 از قانون آئین دادرسی مدنی عبارتند از: 1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. 2ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.3ـ داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. 4ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.5ـ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. 6ـ رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند. 7ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

1- صدور رای داوری خلاف قوانین موجد حق

رای صادره از جانب داور می بایستی مطابق قوانین آمره و موجد حق باشد. چراکه توافق بر خلاف قوانین آمره ممکن نیست و داور مکلف است به مانند دادگاه از صدور آرای خلاف قوانین آمره اجتناب نماید. البته اگر رای خلاف قوانین تکمیلی باشد ایرادی ندارد و صحیح خواهد بود.

2- صدور رای خارج از موضوع داوری

اگر داور خارج از موضوع محوله تصمیم گیری نماید و رای صادر کند رای وی باطل بوده و بلا اثر می باشد. چرا که ممکن است موضوع رای صادر شده محل اختلاف طرفین نبوده باشد یا توافق طرفین برای ارجاع آن به دادگاه یا به شکل دیگر بوده باشد. مانند آن که داور عوض رسیدگی به اختلاف در نفقه، حکم به پرداخت مهریه دهد.

3- صدور رای خارج از حدود اختیارات

داور می بایست در حدود اختیاراتی که دارد انجام وظیفه نماید و نسبت به مسائل دیگر صرف نظر و از دادن رای اجتناب نماید زیرا سبب ابطال رای می شود. البته فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیار داور بوده باطل خواهد بود و مابقی رای صحیح خواهد بود. مانند آنکه ضمن صدور رای در خصوص اختلاف در نفقه، دستور پرداخت مهریه را دهد. این قاعده کلی می باشد و در دادگاه هم قاضی مکلف است در خصوص موضوع دعوی حکم دهد و حکم خارج از موضوع صحیح نمی باشد.

4- صدور رای خارج از مهلت مقرر

برای صدور رای توسط داور اگر میان طرفین توافقی صورت نگرفته باشد به موجب تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی مدنی مهلت قانونی حداکثر سه ماهه ای در نظر گرفته می شود که تاریخ آغاز این مهلت از زمان قبول داور برای امر داوری محاسبه می باشد. اگر داور به دلایل غیرموجه اقدام به صدور رای بعد از تاریخ مذکور نماید، رای وی باطل و بلااثر خواهد بود.

5- رای صادره مخالف با مندرجات دفتر املاک

با توجه به جایگاه و اعتبار بالای اسناد رسمی هرگاه رای صادره توسط داور در تعارض با اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر املاک باشد، به منظور حفظ جایگاه اسناد رسمی، رای داور باطل می باشد. البته جز ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و دعوی نسب که ارجاع آنها به داور، طبق ماده 675 قانون آئین دادرسی مدنی منع قانونی دارد؛ ارجاع دعاوی دیگر به داوری مانعی ندارد. بنابراین ارجاع دعوای ابطال سند رسمی به داوری بی اشکال خواهد بود.

6- صدور رای توسط داوران فاقد صلاحیت

به موجب مواد 466 و 470 از قانون آئین دادرسی مدنی افراد ذیل حتی در صورت توافق طرفین دعوی، صلاحیت لازم برای امر داوری را ندارند. این افراد عبارتند از: 1- اشخاصی كه فاقد اهليت قانونی هستند. 2- اشخاصی كه به‌ موجب حكم قطعی دادگاه و يا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند. 3- كليه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضايی.

در کنار موارد اخیر الذکر طبق ماده 469 از قانون آئین دادرسی مدنی اشخاص دیگری نیز هستند که از داوری منع گردیده اند مگر در صورت توافق میان طرفین دعوی.این افراد عبارتند از:

  1. كسانی كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.
  2. كسانی كه در دعوا ذی نفع باشند.
  3. كسانی كه با يكی از اصحاب دعوا قرابت سببی يا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
  4. كسانی كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكی از اصحاب دعوا می باشند يا يكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
  5. كسانی كه خود يا همسرانشان وارث يكی از اصحاب دعوا باشند.
  6. كسانی كه با يكی از اصحاب دعوا يا با اشخاصی كه قرابت نسبی يا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با يكی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسی كيفری داشته باشند.
  7. كسانی كه خود يا همسرانشان و يا يكی از اقربای سببی يا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكی از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكی از اقربای نسبی يا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
  8. كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.

7- عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری

به موجب مواد 454 - 456 - 457 و 496 از قانون آئین دادرسی مدنی قرارداد و توافق اشخاص زیر برای ارجاع اختلاف به داوری ممنوع و غیر قابل قبول می باشد و در صورت رجوع به داوری رای صادره باطل خواهد بود.

1- اشخاص فاقد اهلیت

2- توافق به حل اختلاف محتمل میان اتباع ایرانی و خارجی به کمک مراجعه به داور هم تابعه با شخص خارجی.

3- ارجاع به داوری پیش از تصویب و اطلاع هیآت ویزان و مجلس شورای اسلامی در رابطه با دعاوی اموال عمومی و دولتی.

4- دعوای ورشكستگی.

2 – دعاوی راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

روند درخواست ابطال رای داور

با توجه به اینکه درخواست ابطال رای داور می تواند سبب وارد آمدن خسارت به طرف دیگر دعوی شود لذا شایسته است برای ابطال نظر داور دادخواست ابطال رای داده شود. علت این امر رعایت اصل تناظر و ترافع می باشد تا طرفین دعوی که از حقوق معارضی نسبت به یکدیگر برخوردارند به رسیدگی دعوت و ادله خود را ابراز نمایند.

با توجه به اینکه برای ابطال رای می باید دادخواست ارائه شود سوالی مطرح می شود که آیا دادخواست ابطال رای جز دعاوی مالی می باشد یا دعاوی غیر مالی؟ حقوقدانان معتقدند که می بایست به نتیجه دعوی توجه نمود. اگر نتیجه دعوی امری مالی باشد دعوی مالی و اگر غیر مالی باشد دعوی غیرمالی خواهد بود. در مقابل این نظر، رویه قضایی بدین صورت عمل می کند که این دعوی همیشه مالی بوده و در دعاوی ای که موضوع مال غیرمنقول باشد، ارزش منطقه ای ملک ملاک تعیین هزینه دادرسی خواهد بود.

مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رای

در صورت ارجاع پرونده به داوری توسط دادگاه بدوی، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض در خصوص ابطال رای داوری را دارد. همین روند در خصوص دادگاه تجدید نظر صدق پیدا می کند.

در صورت مراجعه مستقیم طرفین به داوری، دادخواست ابطال رای داور به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تقدیم می شود.

تاریخ: 1397/11/23
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698